Hlavička levá  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Šulchon oruch
Choušen mišpot
Zákony žalujícího a obžalovaného
Kapitola 80
V jakém případě vznese námitku a vrátí se a vznese námitku. A v ní 2 paragrafy.

1.) Ten, kdo vznáší před soudem nějakou námitku a stal se podle ní povinen, tak nemůže vznést jinou námitku, jež popírá onu první (a dokonce pakliže jsou svědci pro onu druhou námitku, tak to nepomůže) (Nymukej Jousef kapitola Chezkas habotym a další komentátoři), (jak je uvedeno výše na začátku kapitoly 79), ale pakliže přichází opravit onu první námitku a řekne, takto jsem to zamýšlel, a je v jejím významu výraz, který snese takovou opravu, tak jej vyslyšíme. O čem je to řečeno, že nevyšel od soudního dvora, ale pakliže vyšel ze soudního dvora, tak jej neposloucháme, protože třeba jej naučili přednést lež, ale vše, co namítá mimo soudní dvůr, tak může znovu namítat, dokonce popřít svou původní námitku, protože člověk odhaluje své námitky pouze soudnímu dvoru. O čem je to řečeno, že nevznese námitku a potom znovu nevznese námitku popřít svou první námitku, když se stal povinným u soudu skrze onu první námitku, ale pakliže může vyhrát soud též s první námitkou, tak se může vrátit a namítat a vyhrát s jinou námitkou, přestože nedal výmluvu pro první námitku (Tůr jménem Ri Migaše a Rambam a to na konci kapitoly 7 ze zákonů námitek), a přestože vyšel od soudního dvora a vrátil se, tak může znovu namítat a obrátit všechny námitky, které zachce, z vítězných na vítězné, dokud nepřijdou svědci (a je o tom pojednáno výše, kapitola 79 paragraf 9), ale poté, co přijdou svědci a popřou jeho (prvotní) námitku, na kterou se spolehl, tak ji nemůže předělat na jinou námitku, pakliže neuvedl výmluvu pro námitku, na kterou se spolehl, jež dává význam zrovna takový, jako uvedl v této jiné námitce, a to pakliže nevyšel ze soudního dvora.

Haga: a to všechno právě po době pro vyslovení, ale během doby pro vyslovení se může vrátit a popřít svoji první námitku (Tůr) (Darchej Moše jménem rabejnu Jeruchama kapitola 15) a u toho všeho není rozdíl, jestli na začátku vznesl námitku a přichází poté vznést jinou námitku, nebo jestli zpočátku mlčel a přišel vznést námitku poté, pakliže neuvedl výmluvu, proč zpočátku mlčel (odpověď Roše, pravidlo 64 kapitola 3 a rabejnu Jerucham kapitola 77), a ne jako ti, kteří s tím nesouhlasí /a říkají/, že jestli mlčel, tak se může vrátit a vznést námitku (Hagahous Majmouný kapitola 7 ze zákonů o námitkách jménem Mouhoroma).

2.) Někteří říkají, že poté, co zapsal svoji námitku na listinu, tak se již nemůže vrátit a vznést námitku a dokonce pakliže uvádí výmluvu, a dokonce pakliže nebyl popřen.

(A někteří říkají, že soudní dvůr zapíše námitky, aby se nemohli vrátit a vznášet námitky) (Ribaš kapitola 298) (a je o tom pojednáno výše kapitola 13 paragraf 3).

שולחן ערוך
חושן משפט
הלכות טוען ונטען
סימן פ'
באיזה ענין טוען וחוזר וטוען. ובו ב' סעיפים:

[א'] מי שטוען בבית דין טענה אחת ונתחייב בה אינו יכול לטעון טענה אחרת שסותרת הראשונה.

ואפילו יש עדים על טענה שניה לא מהני) (נימוקי יוסף פרק חזקת הבתים) (כדלעיל ריש סימן ע"ט) אבל אם בא לתקן טענה ראשונה ולומר כך נתכוונתי ויש במשמעותה לשון שסובל זה התיקון שומעין לו במה דברים אמורים שלא יצא מבית דין אבל אם יצא מבית דין אין שומעין לו דשמא למדוהו לטעון שקר אבל כל מה שטוען חוץ לבית דין יכול לחזור ולטעון אפילו לסתור טענתו הראשונה לפי שאין אדם מגלה טענותיו אלא לבית דין במה דברים אמורים שאינו טוען וחוזר וטוען לסתור טענתו הראשונה כשנתחייב בדין בטענה ראשונה אבל אם יכול לזכות בדין גם בטענה הראשונה יכול לחזור ולטעון ולזכות בטענה האחרת ואף על פי שלא נתן אמתלאה לטענה הראשונה (טור בשם ר"י מג"ש ורמב"ם והוא בסוף פרק ז' מהלכות טוען) ואף על פי שיצא מבית דין וחזר יש לו לחזור ולטעון ולהפך כל הטענות שירצה מפטור לפטור עד שיבואו עדים (ועיין לעיל סימן ע"ט סעיף ט') אבל מאחר שיבואו עדים ויכחישו טענתו (הראשונה) שסמך עליה אינו יכול להשיאו לטענה אחרת אלא אם כן נתן אמתלא לטענה שסמך עליה ויש במשמעה כמו שהשיא בזאת הטענה האחרת והוא שלא יצא מבית דין.

הגה וכל זה דוקא לאחר כדי דבור אבל תוך כדי דבור יכול לחזור ולסתור טענתו הראשונה (טור) (דרכי משה בשם מהרי"ו סימן ט"ו) ובכל זה אין חלוק בין אם טען בראשונה ובא אחר כך לטעון טענה אחרת או אם שתק תחלה ובא לטעון אחר כך אלא אם כן נתן טעם למה שתק בתחלה (תשובת הרא"ש כלל ס"ד סימן ג' ומהרי"ו סימן ע"ז) ודלא כיש חולקין דאם שתק יכול לחזור ולטעון (הגהות מיימוני פרק ז' דטוען בשם מוהר"מ):

[ב'] יש אומרים שלאחר שכתב טענתו בשטר אינו יכול לחזור ולטעון ואפילו בנותן אמתלא ואפילו לא הוכחש. (ויש אומרים דהבית דין יכתבו הטענות כדי שלא יוכלו לחזור ולטעון) (ריב"ש סימן רצ"ח) ועיין לעיל סימן י"ג סעיף ג':

všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download
וה´ הוא ההלך לפניך všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
TOP.ER.CZ optimalizace PageRank.cz לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert