בס"ד

Šulchon oruch
Ourach chajim
Zákony svátku chanuka /zasvěcení/
Kapitola 677
Zákon nocležníka o chanuka. A v ní 4 paragrafy.

1.) Nocležník /pokojový host/, nad nímž nezapalují v jeho domě, musí dát drobnou minci domácímu pánovi, aby se s ním stal společníkem na oleji pro chanukovou lampu a pakliže má vchod otevřený sám pro sebe, musí zapálit ve svém vchodě, přestože onen dům je určený pouze ke spánku a on jí na stole pana domácího, a to je zákon pro syna jedícího u svého otce.

Haga: a někteří říkají, že v tomto čase, kdy zapalujeme přímo uvnitř, zapálí na místě, kde jí, a takový je zvyk (odpověď Rašby kapitola 542).

2.) Dítě, které dospělo věku výchovy, musí zapálit.

3.) Někteří říkají, že přestože nad ním zapalují v jeho domě, pakliže je na místě, kde nejsou Židé, tak zapaluje s požehnáními.

Haga: protože je povinen vidět svíčky (Mordechaj), a takový je zvyk, a dokonce pakliže je u Židů a vidí svíčky, pakliže chce zpřísnit sám na sebe a zapálit sám o sobě, tak zapaluje a žehná nad nimi a takový je zvyk (Trumas hadešen a Maharil v Odpovědích Maharila kapitola 145).

4.) Z toho, co zbývá osmého dne z oleje, jenž je potřebný k míře pro zapálení, udělá táborák a spálí to samo o sobě, protože to bylo vyhraženo pro své přikázání a pakliže se to smíchalo s jiným olejem a není šedesát, aby to bylo zrušeno, někdo říká, že se k tomu nemá přidat, aby to zrušil.

שולחן ערוך
אורח חיים
הלכות חנוכה
סימן תרע"ז
דין אכסנאי בחנוכה. ובו ד' סעיפים:

[א'] אכסנאי שאין מדליקין עליו בביתו צריך לתת פרוטה לבעל הבית להשתתף עמו בשמן של נר חנוכה ואם יש לו פתח פתוח לעצמו צריך להדליק בפתחו אף על פי שאותו בית אינו מיוחד אלא לשינה והוא אוכל על שלחן בעל הבית והוא הדין לבן האוכל אצל אביו.

הגה ויש אומרים דבזמן הזה שמדליקים בפנים ממש ידליק במקום שאוכל וכן נהגו (תשובת רשב"א סימן תקמ"ב /תקמ"א/):

[ב'] קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק:

[ג'] יש אומרים שאף על פי שמדליקין עליו בתוך ביתו אם הוא במקום שאין בו ישראל מדליק בברכות.

הגה כי חייב לראות הנרות (מרדכי) וכן נוהגין ואפילו אם הוא אצל יהודים ורואה הנרות אם רוצה להחמיר על עצמו ולהדליק בפני עצמו מדליק ומברך עליהם וכן נוהגין (תרומת הדשן ומהרי"ל בתשובת מהרי"ל סימן קמ"ה):

[ד'] הנותר ביום השמיני מן השמן הצריך לשיעור הדלקה עושה לו מדורה ושורפו בפני עצמו שהרי הוקצה למצותו ואם נתערב בשמן אחר ואין ששים לבטלו יש מי שאומר שאין להוסיף עליו כדי לבטלו:

všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט