בס"ד

Šulchon oruch
Ourach chajim
Zákony svátku chanuka /zasvěcení/
Kapitola 678
Šábesová svíčka má přednost před chanukovou. A v ní jeden paragraf.

1.) Ten, jenž nemá majetek, aby si koupil svíčku na chanuku a na šábes, tak si koupí svíčku na šábes kvůli domácímu pokoji (a je o tom pojednáno výše, kapitola 263 paragraf 3), a pakliže má na šábesovou a nemá na chanukovou svíčku a na víno na posvěcení šábesového dne /kiduš/, tak si koupí svíčku na chanuka kvůli rozhlášení zázraku.

Haga: a to je zákon, že chanuková svíčka má přednost před vínem na havdolo (oddělení šábesu) a je o tom pojednáno výše, kapitola 296 paragraf 5.

שולחן ערוך
אורח חיים
הלכות חנוכה
סימן תרע"ח
נר של שבת קודם לנר של חנוכה. ובו סעיף אחד:

[א'] מי שאין ידו משגת לקנות נר חנוכה ונר שבת יקנה נר שבת מפני שלום ביתו (ועיין לעיל סימן רס"ג סעיף ג') ואם יש לו לשל שבת ואין לו לנר חנוכה וליין לקידוש היום יקנה לנר חנוכה משום פרסומי ניסא.

הגה והוא הדין נר חנוכה קודם ליין הבדלה ועיין לעיל סימן רצ"ו סעיף ה':

všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט