בס"ד

Šulchon oruch
Ourach chajim
Zákony svátku chanuka /zasvěcení/
Kapitola 681
Neděláme havdole (oddělení od šábesu při chanukové svíčce po skončení šábesu. A v ní 2 paragrafy.

1.) Po skončení šábesu neděláme havdolo při chanukové svíčce, protože nesmíme mít užitek z jejího světla a nežehnáme nad svíčkou, dokud nemáme užitek z jejího světla.

2.) Zapalujeme chanukovou svíčku v synagoze před havdolo.

Haga: a tím spíš doma, že rozsvítí a potom udělá havdolo, protože již udělal havdolo v synagoze.

שולחן ערוך
אורח חיים
הלכות חנוכה
סימן תרפ"א

[א'] במוצאי שבת אין מבדילין בנר חנוכה שאין נהנים לאורו ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו:

[ב'] מדליקין נר חנוכה בבית הכנסת קודם ההבדלה.

הגה וכל שכן בביתו שמדליק ואחרי כן מבדיל שהרי כבר הבדיל בבית הכנסת:

všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט