Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Вайгаш

Братята били силно смутени, разбирайки, че случилото се сега е урок за извършеното преди и възмездие за него. Но Йосеф ги утешил, че станалото в миналото е по Божията воля.

Казал раби Йоханан: "Горко ни в деня на съда, горко ни в деня на наказанието! Щом когато Йосеф казал на братята си: "Аз съм Йосеф, брат ви", почти не излетели душите им, какво ли ще бъде, когато самият Всевишен започне да ни съди? Щом така се уплашили братята от Йосеф, какво можем да кажем за момента, когато Всевишният сам ще поиска възмездие за оскърбленията, нанасяни към Неговите заповеди и за нарушенията към Неговата Тора."

Йосеф изпраща братята си към баща си Яаков в Кенаан с покана да дойде в Египет, където той (Йосеф) ще се грижи за тях. Отначало Яаков не можел да повярва в това, което разказвали синовете му. Такова е наказанието на всеки един лъжец - веднъж излъгал, никой не вярва на думите му. Накрая Яаков, виждайки колесниците с дарове, пратени от Йосеф, повярвал на разказа на синовете си, укрепил се духом и заедно с цялото си семейство и имущество се отправил към Египет. В Бер-Шева Б-г се явил на Яаков в нощно видение и му казал да не се бои от преселване в Египет, защото това е част от Божествения план и там Б-г ще направи потомството му многочислен народ. Тук Хизкуни тълкува: "Не бой се да слезеш в Египет", "Не бой се" се казва на този, който се бои - Яаков се боял, че слизайки в Египет, приближават дните на угнетението, както било предсказано на Авраам. Б-г навремето казал на Авраам: "Знай, че потомството ти ще бъде 400 години в чужда земя и там ще ги угнетяват". На страховете на Яаков Б-г му отговорил: "Не бой се да слезеш в Египет" - ако твоя праотец аз го предпазвах (Ицхак не излизал от границите на Исраел), то на теб обещавам: ако наближават дните на поробването и угнетяването, то приближава и благословението, с което благослових твоя дядо Авраам - "защото голям народ ще те направя там" (в Египет).

Раши разбира по следния начин страха на Яаков (от слизане в Египет) "Не бой се да слезеш в Египет". Б-г му го казал, защото той бил огорчен от необходимостта да излезе извън пределите на Исраел.

Авторът на книгата "Аамек давар" вижда нещо друго: Яаков се боял да не би потомството му да изчезне, да се асимилира в египетската среда. Така Б-г му обещал: "Аз ще сляза с теб в Египет и ще те изведа оттам - Аз ще те изведа". Мехилта Бешалах: това може да се сравни с историята за царя, синът на когото отишъл в далечна страна. Сам царят също потеглил след него, настигнал го и бил заедно с него, а когато той се преместил другаде, пак поел заедно с него. Така и Исраел: отишъл в Египет - Шхината (Божественото присъствие) заедно с него, както е казано: "И ще те изведа оттам - Аз ще те изведа", т.е. Б-г ще бъде там с нас.

Тората преброява потомците на Яаков общо седемдесет човека, когато влизат в Египет. След 22 години раздяла Йосеф вижда баща си, прегърнал го и заплакал. Йосеф се погрижил за заселването на семейството му в земята Гошен. След това довел баща си и петима от братята си на среща с фараона, който получил от Яаков благословение. Реформите, които Йосеф провел в Египет, довели до факта, че цялата земя на Египет принадлежала на фараона с изключение земите на жреците. Всички земеделци трябвало да му дават една пета част от реколтата. Междувременно синовете на Яаков заживели в земята Гошен и числеността им постоянно растяла. Целият мрак на изгнанието, целият ужас пред предстоящото робство, пред опасността от духовна асимилация в чуждия свят - ето в какво се крие същността на откровението на Всевишния, излъчващо лъча на бъдещото спасение. "И ще те въздигна оттам - Аз ще те въздигна."

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download