Hlaviиka levб  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
verze pro tisk diskuse download
Mogen Ovaus
בס"ד

Параша Шмот

Със смъртта на Йосеф завършва епохата на патриарсите, на която е посветена по-голямата част на книгата Берешит. Книгата Шмот разказва за превръщането на потомците на Яаков в народа Исраел.

Парашата Шмот започва с разказ за това как фараонът, разтревожен от постоянно увеличаващата се численост на евреите в Египет, ги превърнал в роби. Въпреки това ръстът на раждаемостта продължавал и той заповядал на акушерките да убиват всички раждащи се еврейски младенци. Тези акушерки били Йохевед (майката на Моше) и Мириям (сестра му). Под смъртна опасност те не изпълнили заповедта на египетския владетел. След време Йохевед, която била дъщеря на Леви, родила момченце. Разбира се, тя искала да го спаси и затова го положила в кошница, обмазана с асфалт, която пуснала в реката Нил. Детето било намерено от дъщерята на фараона Батя, която го осиновила и му дала името Моше (т.е. взет от водата). По-голямата сестра на Моше Мириям следяла пътя на кошницата по реката и видяла как дъщерята на фараона взела брат й. Батя помислила, че детето е гладно, и веднага довела дойка от египтянките, но малкият Моше не искал да суче. Мириям предложила да доведат кърмачка еврейка, тъй като фараоновата дъщеря видяла, че детето е обрязано и е еврейче. Батя се съгласила и Мириям довела майка си. Йохевед, която не се страхувала и спасявала еврейските деца от смърт, сега била възнаградена и Б-г й дал възможност да спаси и се грижи за собствения си син. Когато поотраснал, Моше излязъл от царския дворец и видял как един египтянин бие до смърт един евреин. Моше получил откровение и разбрал причината за жестокостта от страна на египтянина. Веднъж този египтянин видял колко красива е жената на евреина и след като последният излязъл на работа, нечестивият египтянин влязъл при нея и я изнасилил. Сега египтянинът се боял да не бъде наказан за случилото се и жестоко биел евреина, разчитайки да го убие. Според седемте закона, валидни за синовете на Ной (еврейският народ има 613 заповеди, а останалите народи - 7), прелюбодейстото се наказва със смърт. Друга причина, накарала Моше да убие египтянина, е самият безпричинен опит за убийство на последния. Все пак Моше още не се решавал и затова се обърнал към Б-г: "Може би има някой ангел пазител, който иска да защити този човек (т.е. той може би има някакви заслуги)? Или може би от него ще се родят праведници?" Б-г му отговорил отрицателно и на двата въпроса, Моше се огледал да не го види някой, и произнесъл името на Б-г. Египтянинът умрял.

В резултат на случилото се на Моше се наложило да избяга от фараона и отишъл в Мидянската земя. Там спасил от беда дъщерите на местния жрец Итро, за което той му дал една от тях за жена. В коментарите си за парашата Шмот р. Хананел ( бивш главен равин на София) акцентира върху любовта и верността, която Моше проявява към своите братя и изобщо към всички. Моше не просто съчувства, а се опитва да облекчи мъките на своите братя, оставя всичко (лесния живот в двореца) и започва да страда повече от тях. Подобен е отговорът, който Мидрашът дава на въпроса защо Б-г избира Моше за водач на народа. Веднъж от стадото се отклонило малко агънце и Моше го последвал, докато то не стигнало до поточе. Там агънцето спряло и пийнало вода. Моше си помислил: "Не знаех, че толкова много вървя само защото искаш да пиеш вода. Сигурно сега си уморено?" Взел агънцето на раменете си и го завел обратно до стадото. Когато Б-г видял това, решил да избере Моше за лидер, защото първото и най-важно нещо за всеки лидер е да знае как и дали хората страдат. Той трябва добре да познава мъките на слабите и да бъде милостив, но когато се налага да проявава решителност да не му липсва смелост.Рав Овадия казва, че Моше ни учи на нещо важно: има моменти когато трябва да проявавяме милосърдие, но има и такива, при които няма друг начин и трябва да се постъпи решително в полза на правдата. Ако Моше си беше замълчал, виждайки как бият до смърт брата му евреин (и той беше умрял), нима това е милост? Това прилича на хирург, опериращ смъртно болен, който няма смелостта да вземе скалпела. Нима това е истински доктор? Не, истинският лекар умее на моменти да превъзмогва присъщото си милосърдие и да оперира.

След тази случка това се разчуло и Моше се наложило да избяга от Египет. Той се отправил към мидянската земя и стигнал до един кладенец. Там видял как местните пастири притеснявали някакви жени, които също пасяли стадата си. Това били дъщерите на местния жрец Итро, който се отрекъл от идолите си и затова бил отлъчен от останалите и никой не взимал дъщерите му за жени, като последните били принудени да пасат овцете на баща им.Когато вижда дъщерите на Итро в беда, Моше им помага, "защото най-благородният плод на дървото на религията е любовта, дейната любов към всеки човек, който се нуждае от нашата помощ, без разлика от произход и вяра, а най-скъпоценният камък на короната на еврейството е безспорно вярността към всички създания по образ и подобие на Б-г" (р. Хананел).

Веднъж, когато Моше се отправил да пасе стадото на тъста си Итро при планината Хорев, видял "горяща картина" - храст, който бил целият в огън, но не изгарял. Защо Ашем (Б-г) се явил на Моше под формата чудния огън върху този трънлив храст, а не над дъб или друго изящно дърво? Така Б-г показал на Моше, че и Той също страда заедно със синовете на Исраел. Явявайки се така, Б-г показва, че няма място, където да отсъства Шехината (Божественото присъствие). Освен това неизгарящият храст трябвало да вдъхне увереност и на самия Моше, защото той се боял, че египтяните могат да унищожат евреите. Сега му се явява видение: капинов храст (еврейският народ) не е погълнат от огъня (неговите врагове) в Египет. От огъня Б-г му заповядал да изведе еврейския народ от Египет в страната, обещана на Авраам, Ицхак и Яаков. Моше се опасявал, че няма да му повярват, че той е пратен от Б-г, но Ашем му помогнал и му дал да направи три чудеса: превърнал жезъла в ръката му в змия, здравата ръка в прокожена и обратно в здрава, а водата в кръв. Тези чудеса трябвало да разсеят всички съмнения на братята му в Египет. Моше заявил, че е лош оратор, но Б-г го успокоил и му казал, че занапред ще говори брат му Аарон. По пътя за Египет двамата се срещнали и заедно влезли в двореца на фараона. Те му казали: "Ние сме пратеници на Б-г, който ти казва: "Пусни народа ми да ми служи в пустинята." Фараонът попитал кой е Б-г, защото той не Го познава и не вижда причина да изпълнява заповедите Му. Египетският владетел направил положението на евреите още по-тежко и те се жалвали на Моше, но Б-г уверил последния, че в крайна сметка ще застави фараона да освободи Исраел. Думите на Моше били: "Г-споди, защо направи това зло на народа?" Първото нещо, което го вълнува, е положението на хората, той се идентифицира с тях и затова за него е важно - как са те, защо продължават да страдат? Такова е сърцето на истинския лидер и изобщо на добрия човек - мъките на народа са негови мъки.

Тората ни учи на две основни качества, необходими за лидера, а и за обикновения човек, за да има успех и благополучие в делата си и те да бъдат "чисти пред Б-г и пред Исраел".

1. Също като Моше да излезе от двореца (всеки от нас си има свой дворец) и да види слабите, угнетените, тези, които ги грози опасност и се нуждаят от помощ.

2. Когато види тези опасности и мъки, да ги вземе присърце и пак като Моше да се моли на Б-г и да направи всичко по силите си, за да помогне.

Любовта и вярността са живи в сърцата на Исраел и днес. Дали това са многобройните програми за събиране на пари и помощ, организирани от младежите в общността ни, или пък организирането на обеди за старите хора, писането от децата на картички за деца сираци и др., всички те говорят за едно: Ам Исраел хай - Народът на Исраел е жив!

vљechna prбva jsou strбћena zбkony Tуry i mezinбrodnнmi zбkony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
verze pro tisk diskuse download