Hlavička levá  
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert
CZBG
בס"ד
כתובת הרב
seifert8@netvision.net.il

Нов
מאמרים חדשים
Židovské náboženské obce, kde probíhá výuka
שיעורים מתקיימים בקהליות קדושות
Rav Bechor Kahlon, Rav Eliau Avraam - Параша "Берешит"
Rav Bechor Kahlon, Rav Eliau Avraam - Месец Тишри
Rav Bechor Kahlon, Rav Eliau Avraam - Как се прави "Гиюр"
Židovská obec Karlovy Vary
Židovská obec Teplice
ק"ק קארלסבאד
ק"ק טפליץ
Připojte se též k nám
תצטרפו אלינו

ישיבת מגן אבות

בעזרת ה' הנותן לאדם דעת ישיבת מגן אבות הוקמה בשביל יהודי צ'כוסלובקיה ויוצאי צ'כוסלובקיה ובאה.

לאפשר כל לימודי היהדות בלשון הקדוש וגם בתרגום. אתר הזה כחלק מפעולותיה נבנה על מנת לאפשר גישה לכל אחד למקורות שעד עכשיו היו חתומים וסתומים ולא היו בנמצא גם ללא תרגום כי אם אחד בעיר ושנים ממשפחה ומעתה ניתן להגיע אליהם באופן חפשי באתר חוץ מזה אפשר לקבל חומר לימודים לתא דואר אלקטרוני. כמו כן קיימים גם שיעורים חיים בקהלות לפי חומר הלימודים של הישיבה. מטרת הישיבה היא לפעול בכל תחומי היהדות ולהחזיר עטרה ליושנה היות וצ'כוסלובקיה משתייכת למנהג ותיק פיהם מעהרען פולין ואונגארן ומכאן יצאו רבים מגדולי ישראל כאן אבותינו במסירות הנפש למדו את התורה שבא נברא עולם כדי לתקנו ולקיימו ולעבוד את הבורא. גם עלינו להמשיך ולדעת את ה' ולאהבו ולשמור מצוותיו ולהחזיר חיי היהודיים ולצורך הקדוש הזה באנו לרשותכם. רשימת המאמרים היא בצד שמאל ואחרי הלחיצה בעכבר אפשר לראותם לפי כל סוג יותר מפורט במרכז המסך ששם מאחרי הלחיצה יופיע המאמר. כמו כן יתקיים כאן דיון בנושאים כולל שאלות על הנושא במאמרים או שאלות הבנה בלבד מפורום להתכתבות בין התלמידים ולמעוניינים שומרי מצוותיו יש תוכנית לימודים עם שאלות והמצליחים יקבלו תעודה על כל הנושא. אתר הזה קיים בזכות קבוצת אנשים שעוזרת לתקן טעיות כתיב ומוסיפה בהבנה ורמה של המאמרים ונותנת למאמרים עיצוב דואגים ותורמים את האתר עצמו וכן יברכו הם וכל התלמידים. יהי רצון מלפני ה' שנזכה ללמוד לשמור לעשות ולקיים:


וה' הוא ההלך לפניך
všechna práva jsou strážena zákony Tóry i mezinárodními zákony
לעילוי נשמת משה בן ישראל סייפערט
Copyright rabi Jicchak Seifert