בס״ד

Kapitola 1
פרק א

 1. ויהי בימי אחשורוש הוא אחשורוש המלך מהדו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה:

  1. I bylo za dnů Achašveróše, to byl onen Achašveróš kralující od Hódu (Indie) až po Kůš, nad sto dvaceti sedmi státy.

  רש״י
  ויהי בימי אחשורוש.
  מלך פרס היה שמלך תחת כורש לסוף שבעים שנה של גלות בבל:
  הוא אחשורוש.
  הוא ברשעו מתחלתו עד סופו:
  המולך.
  שמלך מעצמו ולא היה מזרע המלוכה:
  מהדו ועד כוש וגו׳.
  המולך על מאה ועשרים ושבע מדינות כמו שמולך מהדו ועד כוש שעומדים זה אצל זה וכן (מלכים א׳, ה׳) כי הוא רודה בכל עבר הנהר מתפסח ועד עזה שהיה רודה בכל עבר הנהר כמו שהוא רודה מתפסח עד עזה שהיה רודה בכל עבר הנהר כמו שהוא רודה מתפסח עד עזה:
  Raši
  I bylo za dnů Achašveróše.
  Byl to král Parasu (Persie) jenž kraloval pod Korešovou vládou na konci sedmdesáti let bávelského vyhnanství.
  To byl onen Achašveróš.
  On byl ve svém darebáctví od začátku až do konce.
  Kralující.
  Že kraloval sám od sebe a nebyl z královského rodu.
  Od Hódu až po Kůš.
  Kraloval nad sto dvaceti sedmi státy zrovna tak jako kraloval od Hódu až po Kůš, jež spolu navzájem sousedí. A taktéž (Melochim-1 4) „protože on panuje v celém Předjordání od Tyfsach a až po Azu“ to znamená, že panoval v celém Předjordání zrovna tak jako panoval od Tyfsach až po Azu.
 2. בימים ההם כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה:

  2. V oněch dnech když seděl král Achašveróš na trůnu svého království, jenž byl v hlavním městě Šušanu.

  רש״י
  כשבת המלך אחשורוש וגו׳.
  כשנתקיים המלכות בידו ורבותינו פירשוהו בענין אחר במסכת מגילה:
  Raši
  Když seděl král Achašveróš atd.
  Když se upevnilo království v jeho rukou. A naši rabíni to vyložili o jiné záležitosti v traktátu megila.
 3. בשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו חיל פרס ומדי הפרתמים ושרי המדינות לפניו:

  3. V třetím roce jeho kralování udělal hostinu všem svým knížatům a svým služebníkům, vojenským silám Parasu (Persie) a Madaje (Medyje), šlechticům a knížatům zemí před ním.

  רש״י
  הפרתמים.
  שלטונים בלשון פרס:
  Raši
  Hapartemim /šlechtici/.
  Vládci v perském jazyce.
 4. בהראתו את עשר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו ימים רבים שמונים ומאת יום:

  4. Při ukazování jeho bohatství slávy jeho království a drahocenné nádhery jeho velikosti mnoho dnů, osmdesát a sto dnů.

  רש״י
  ימים רבים.
  עשה להם משתה:
  Raši
  Mnoho dnů.
  Jim dělal hostinu.
 5. ובמלואת הימים האלה עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למגדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גנת ביתן המלך:

  5. A při naplnění se těchto dnů udělal král všemu lidu nalézajícímu se v hlavním městě Šušanu od velikého až po malého hostinu po sedm dnů na nádvoří zahrady sadu krále.

  רש״י
  גנת.
  מקום זרעוני ירקות:
  ביתן.
  נטוע באילנות:
  Raši
  Zahrady.
  Místo oseté zeleninou.
  Sadu.
  Osázené stromy.
 6. חור כרפס ותכלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מטות זהב וכסף על רצפת בהט ושש ודר וסחרת:

  6. Bílé proužkované a purpurové zachycené na bělostných a šarlatových provazech na stříbrných kruzích na mramorových sloupech, zlaté a stříbrné postele na podlaze z alabastru a mramoru a perleti a diamantů.

  רש״י
  חור כרפס ותכלת.
  מיני בגדים צבעונים פירס להם למצעות:
  אחוז בחבלי בוץ וארגמן.
  מרוקמים בפתילי בוץ וארגמן אותן פרס להם על גלילי כסף ועל עמודי שש:
  מטות זהב וכסף.
  ערך לישב עליהם לסעודה:
  על רצפת.
  קרקעות של בהט ושש וגו׳ מיני אבנים טובות פירשו רבותינו. ולפי משמעות המקרא כך שמם:
  Raši
  Bílé proužkované a purpurové.
  Druhy barevných látek, jež jim povlékl jako prostěradla.
  Zachycené na bělostných a šarlatových provazech.
  Vyšívané bělostnými a šarlatovými nitěmi a ty jim prostřel na stříbrné kruhy a na mramorové sloupy.
  Zlaté a stříbrné postele.
  Rozestavil je aby na nich mohli ležet při jídle.
  Na podlaze.
  Podlahy z alabastru a mramoru atd., druhy drahokamů, tak to vyložili naši rabíni. A podle Písma se zdá, že takové je jejich jméno.
 7. והשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ויין מלכות רב כיד המלך:

  7. A byli napájeni ze zlatých nádob a nádoby od sebe byly navzájem odlišné a královského vína bylo mnoho podle ruky krále.

  רש״י
  והשקות בכלי זהב.
  כמו ולהשקות:
  שונים.
  משונים זה מזה וכן ודתיהם שונות. ורבותינו דרשו מה שדרשו:
  ויין מלכות רב.
  הרבה. ורבותינו אמרו שהשקה אותם כל אחד ואחד יין שהוא זקן ממנו:
  Raši
  A napojení ze zlatých nádob.
  Jako nechat napít.
  Různé.
  Navzájem odlišné a taktéž (Ester 3, 8) „a jejich zvyky jsou odlišné״. A naši rabíni vyložili to, co vyložili.
  A vína královského mnoho.
  Hodně. A naši rabíni řekli, že dal pít každému z nich víno, jež bylo starší než byl on sám.
 8. והשתיה כדת אין אנס כי כן יסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש:

  8. A pití bylo podle zákona, není přinucení, protože tak dal základ král na každého správce svého domu činit podle vůle každého muže.

  רש״י
  כדת.
  לפי שיש סעודות שכופין את המסובין לשתות כלי גדול ויש שאינו יכול לשתותו כי אם בקושי אבל כאן אין אונס:
  יסד.
  לשון יסוד כלומר כן תקן וצוה:
  על כל רב ביתו.
  על כל שרי הסעודה שר האופים ושר הטבחים ושר המשקים:
  לעשות כרצון איש ואיש.
  לכל אחד רצונו:
  Raši
  Podle zákona.
  Protože jsou hostiny, kde nutí hostující, aby pili z veliké nádoby a někdo ji nemůže vypít, nýbrž pouze s obtížemi, ale zde nebylo donucení.
  Dal základ.
  Od výrazu základ, to znamená, že tak ustanovil a nařídil.
  Na každého správce svého domu.
  Na všechny knížata hostiny, knížete pekařů a knížete řezníků a knížete nápojů.
  Činit podle vůle každého muže.
  Každému podle jeho vůle.
 9. גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות אשר למלך אחשורוש: ס

  9. Též královna Vašty udělala ženskou hostinu v královském domě patřícím královi Achašveróšovi.

 10. ביום השביעי כטוב לב המלך ביין אמר למהומן בזתא חרבונא בגתא ואבגתא זתר וכרכס שבעת הסריסים המשרתים את פני המלך אחשורוש:

  10.Sedmého dne když se stalo dobrým královo srdce ve vínu řekl Mehomonovi, Bizsovi, Charvounovi, Bigsovi a Avagsovi, Zesarovi a Charkasovi, sedmi dvořanům obsluhujícím před tvářemi krále Achašveróše.

  רש״י
  ביום השביעי.
  רבותינו אמרו שבת היה:
  Raši
  Sedmého dne.
  Naši rabíni vyložili, že byl šábes.
 11. להביא את ושתי המלכה לפני המלך בכתר מלכות להראות העמים והשרים את יפיה כי טובת מראה היא:

  11. Přivést královnu Vašty před krále s královskou korunou, aby ukázal národům a knížatům její krásu, protože byla dobrého vzhledu.

 12. ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצף המלך מאד וחמתו בערה בו:

  12. I zdráhala se královna Vašty přijít na královo slovo, které bylo v rukou dvořanů i rozhněval se král velmi a hněv v něm plál.

  רש״י
  ותמאן המלכה ושתי.
  רבותינו אמרו לפי שפרחה בה צרעת כדי שתמאן ותהרג לפי שהיתה מפשטת בנות ישראל ערומות ועושה בהן מלאכה בשבת נגזר עליה שתפשט ערומה בשבת:
  ויקצף.
  ששלחה לו דברי גנאי:
  Raši
  I zdráhala se královna Vašty.
  Naši rabíni řekli, že proto, že se na ní objevilo malomocenství, aby se vzepřela a byla zabita, protože vysvlékala dcery Jisraele do naha a nutila je k práci o šábesu, tak o ní bylo nařízeno, že bude vysvlečena donaha o šábesu.
  I rozhněval se.
  Protože mu poslala potupnou odpověď.
 13. ויאמר המלך לחכמים ידעי העתים כי כן דבר המלך לפני כל ידעי דת ודין:

  13. I řekl král moudrým, znalým časů, protože tak je královo slovo před všemi znalými práva a zákona.

  רש״י
  כי כן דבר המלך.
  כי כן מנהג המלך בכל משפט לשום את הדבר לפני כל יודעי דת ודין:
  Raši
  Protože tak je královo slovo.
  Protože tak je královým zvykem při každém řízení předložit svá slova před všechny znalé práva a zákona.
 14. והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש מרס מרסנא ממוכן שבעת שרי פרס ומדי ראי פני המלך הישבים ראשנה במלכות:

  14. A blízcí k němu byli Karšeno, Šesor, Admeso, Saršíš, Meres, Marseno, Memuchon, sedm knížat Parasu a Mádaje vidících tváře krále sedících jako první v království.

  רש״י
  והקרב אליו.
  לערוך דבריו לפניהם אלו הם כרשנא שתר וגו׳:
  Raši
  A blízcí k němu.
  Uspořádat před nimi svá slova to jsou oni- Karšeno a Šesor atd.
 15. כדת מה לעשות במלכה ושתי על אשר לא עשתה את מאמר המלך אחשורוש ביד הסריסים: ס

  15. Podle práva co udělat s královnou Vašty za to, že neuposlechla výrok krále Achašveróše skrze jeho dvořany.

  רש״י
  כדת מה לעשות.
  מוסב על ויאמר המלך לחכמים:
  Raši
  Podle práva co udělat.
  To se vztahuje k „i řekl král moudrým“.
 16. ויאמר <מומכן> ממוכן לפני המלך והשרים לא על המלך לבדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים ועל כל העמים אשר בכל מדינות המלך אחשורוש:

  16. I řekl Memuchon před králem a knížaty – nejen proti samotnému králi se provinila královna Vašty, nýbrž proti všem knížatům a proti všem národům, které jsou ve všech státech krále Achašveróše.

  רש״י
  עותה.
  לשון עון:
  Raši
  Provinila se.
  Od výrazu vina.
 17. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהן בעיניהן באמרם המלך אחשורוש אמר להביא את ושתי המלכה לפניו ולא באה:

  17. Protože vyjde slovo královny na všechny ženy, aby potupily své manžele ve svých očích, říkajíce král Achašveróš řekl přivést královnu Vašty před své tváře a nepřišla.

  רש״י
  כי יצא דבר המלכה על כל הנשים.
  זה שביזתה את המלך על כל הנשים להבזות אף הן את בעליהם:
  Raši
  Protože vyjde slovo královny na všechny ženy. To, že potupila krále, je výzvou všem ženám, aby též ony potupily své manžele.
 18. והיום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי בזיון וקצף:

  18. A tento den řeknou kněžny Parasu a Mádaje jež slyšely slovo královny všem knížatům krále a bude přemnoho potupy a hněvu.

  רש״י
  תאמרנה שרות פרס ומדי.
  לכל שרי המלך את הדבר הזה והרי זה מקרא קצר:
  וכדי בזיון.
  ויש בדבר הזה הרבה בזיון וקצף:
  Raši
  Řeknou kněžny Parasu a Madaje.
  Všem knížatům krále tu samou věc. A je to zkrácený verš.
  A bude přemnoho potupy.
  A bude v této věci mnoho potupy a hněvu.
 19. אם על המלך טוב יצא דבר מלכות מלפניו ויכתב בדתי פרס ומדי ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי לפני המלך אחשורוש ומלכותה יתן המלך לרעותה הטובה ממנה:

  19. Pakliže je to u krále dobré, vyjde před ním královské slovo a bude napsáno jako právo Parasu a Mádaje a nebude přestoupeno, že nepřijde Vašty před tváře krále Achašveróše a její království dá král její družce lepší než je ona.

  רש״י
  דבר מלכות.
  גזרת מלכות של נקמה שצוה להורגה:
  ויכתב בדתי פרס ומדי.
  בספרי חוק ומנהג המלכות:
  ולא יעבור.
  חוק זה מביניהם שיהא זה חוק ודת לכל הבוזה את בעלה:
  אשר לא תבא ושתי.
  ולכך נהרגה:
  Raši
  Královské slovo.
  Královské nařízení a pomstě, protože ji přikázal zabít.
  A bude napsáno jako právo Parasu a Mádaje.
  Do knih zákona a zvyků království.
  A nebude přestoupeno /porušeno/.
  Že bude mezi nimi platit zákon, že takto bude zákonem a právem pro každou ženu, jež pohaní svého manžela.
  Že nepřijde Vašty.
  A proto byla zabita.
 20. ונשמע פתגם המלך אשר יעשה בכל מלכותו כי רבה היא וכל הנשים יתנו יקר לבעליהן למגדול ועד קטן:

  20. A nechá se zvěstovat králův výrok, jenž bude učiněn v celém jeho království, protože je veliké a všechny ženy dají důstojnost svým manželům od velikého až po malého.

 21. וייטב הדבר בעיני המלך והשרים ויעש המלך כדבר ממוכן:

  21. I bylo dobrým toto slovo v očích krále a knížat i udělal král podle slova Memuchona.

 22. וישלח ספרים אל כל מדינות המלך אל מדינה ומדינה ככתבה ואל עם ועם כלשונו להיות כל איש שרר בביתו ומדבר כלשון עמו: פ

  22. I poslal knihy do všech států krále, do každého státu a státu v jeho písmu a ke každámu národu v jeho jazyce, aby každý muž vládl ve svém domě a mluvil podle jazyka svého národa.

  רש״י
  ומדבר כלשון עמו.
  כופה את אשתו ללמד את לשונו אם היא בת לשון אחר:
  Raši
  A mluvil podle jazyka svého národa.
  Aby donutil svou ženu se naučit jeho jazyk pakliže pochází z jiné jazykové skupiny.

Tento text připravil/přeložil seifert

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.