בס״ד

Ourchous Chajim
אורחות חיים

אורחות חיים
Ourchous Chajim

 1. להתרחק מן הגאווה בתכלית הריחוק. וכן מן החנופות. וכן מן השקר והכזב. כן מן הליצנות. כן מן הרכילות. וכן מן הכעס. שיזהר ממכשול הנדרים, מאונאות הבריות הן בממון הן בדברים, ומקנאתם ומשנאתם. שלא יכנה שם לחברו, שלא יקראנו בכינוי שכינוהו אחרים אם לא יהיה נזכר ונכבד כשמו. שלא יספר לשון הרע, ושלא יקבלו. שלא ישב עם יושבי קרנות, ולא בישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ. שלא יסתכל באשה שהיא אסורה לו. שלא יסיח על כוס של ברכה. שלא יספר משיתחיל ״ברוך שאמר״ עד שיסיים תפילות לחש, ולא בעוד ששליח צבור חוזר ומתפלל בתפלה, אלא אם כן בדברי תורה או בדבר מצווה, או לתת שלום ולהחזיר שלום. שלא ידבר בקריאת ההלל, ולא בעוד ששליח צבור קורא בתורה. שלא יאכל פת בעלי בתים של נכרים, ולא של פלטר, אלא אם כן לא יזדמן לו של ישראל. שלא יסעד בסעודת הרשות. שלא ישיח שיחה בטילה, ויזהר ללמוד בלילה עד שישן מתוך דברי תורה ולא מתוך שיחה בטלה. שלא יכניס עצמו בספק חשכה בשבת, ויזהיר בני ביתו על שמירת שבת, ויקדים להתפלל ערב שבת תפלת מנחה, כדי שיקבל עליו השבת מבעוד יום. כשיגיע עת תפילה משלוש תפלות שביום, יניח כל עסקיו ויתפלל. וראש כל הדברים שישמור את עיניו מכל דבר שאינו שלו. אל ידבר בין נטילה לברכת המוציא, ויקדים שלום לכל אדם. לברך את בוראו שהשביע נפש שוקקה. ואם יקללהו בני אדם או יחרפוהו אל ישיב להם דבר אלא יהא מן הנעלבים. ואל יצא לריב מהם ויתרחק מן השחוק ומן הכעס כי מבלבל רוחו ודעתו של אדם ושיעבוד תמיד ליוצרו באהבה ושלא יניח דבר לעשות מענין זאת התקנה. ויתרחק מן השחוק ומן הכעס, כי מבלבל רוחו ודעתו של אדם. ושיעבוד תמיד ליוצרו באהבה, ושלא יניח דבר לעשות מעניין זאת התקנה. לאהוב את ה׳ אלהיך בכל לבבך וגו׳, למסור גופך וממונך על קדושתו, ובזה תקיים בעצמך דברי המשורר ״כי עליך הורגנו כל היום״. לבטוח בה׳ בכל לבבך, ולהאמין בהשגחתו הפרטית, ובזה תקיים בלבבך הייחוד השלם בהאמין בו, כי עיניו משוטטות בכל הארץ, ועיניו על כל דרכי איש, ובוחן לב וחוקר כליות. כי מי שאינו מאמין ״אשר הוצאתיך מארץ מצרים״, אף ב״אנכי ה׳ אלוהיך״ אינו מאמין, ואין זה ייחוד שלם. כי זה היה סגולת ישראל על הגויים, וזה יסוד כל התורה כולה: :

  Ourchous chajim (Cesty života) Roš (rabejnu Ašer) A toto jsou věci, na něž si má dát člověk pozor, aby se odvrátil od osidel smrti a zazářil světlem života. Pro první den (neděle) 1.) Vzdálit se od pýchy samotnou podstatou vzdálení. 2.) A zrovna tak od lichotek. 3.) A též od lži a klamu. 4.) A též od posměvačství. 5.) A též od pomlouvání. 6.) A též od hněvu. 7- 8.) Aby si dal pozor od nástrah skládání slibů, a před tím, aby klamal bytosti ať již ohledně majetku nebo slovy. A před jejich závistí a jejich nenávistí. 9.) Aby nedával přezdívky svému bližnímu, aby jej nenazýval přezdívkou, kterou mu dali jiní, pakliže není připomínaná a důstojná u jeho jména. 10.) Aby nevyprávěl pomluvy a aby je nepřijmul. 11.) Aby neseděl s posedávajícími po rozích a aby nevysedával v synagogách nevzdělanců. 12.) Aby se nedíval na ženu, která je pro něj zakázaná. 13.) Aby nemluvil během požehnání nad pohhárem. 14.) Že nemá mluvit od chvíle, kdy se začne požehnání „Boruch šeomar“ /buď požehnaný, jenž řekl/, až do chvíle, kdy skončí tichou modlitbu, a ne ve chvíli, dokud se ještě kantor vrací a předříkává modlitbu Šmoune esre, pakliže to není o slovech Tóry nebo o věci přikázání nebo pozdravení či odpovědi na pozdrav. 15.) Že se nemá mluvit při čtení Halelu /Chvály/ a ne dokud kantor ještě čte v Tóře. 16.) Že nemá jíst chléb domácího pána nežida a též ne pekaře, pouze pakliže nemůže zajistit od Žida. 17.) Že nemá zasednout k nepovinné hostině. 18.) Že nemá vést darmý rozhovor. A dá si pozor učit se v noci, až usne zprostřed slov Tóry a ne zprostřed darmé mluvy. 19.) Že se nemá uvést do nejistoty, zdali se stmívá, a upozorní členy své rodiny na dodržování šábesu a uspíší si pomodlit se večer před šábesem odpolední modlitbu, aby mohl přijmout šábes ještě za dne. 20.) Když přijde čas jedné ze tří modliteb dne, ponechá své činnosti a pomodlí se. A přední přede všemi věcmi je, aby strážil své oči od každé věci, která není jeho. 21.) Nebude mluvit mezi umýváním rukou a požehnáním nad chlebem. A předejde požehnáním pokoje každému člověku. 22.) Požehnat svého Stvořitele, který nasytil toužící duši a pakliže jej budou lidé proklínat nebo jej budou hanět, nic jim neodpoví, ale bude patřit k uráženým. 23.) A nevyjde ihned do hádky a vzdálí se od přísah a od slibů, protože kvůli hříchu slibů umírají děti. 24.) A vzdálí se odbujarých radovánek a od hněvu, protože to mate ducha a mysl člověka. A že bude stále sloužit svému Utvořiteli s láskou. A aby neponechal nic, aniž by to udělal ze záležitostí tohoto ustanovení. 25.) Milovat Hospodina z celého tvého srdce a celou tvou duší a vší tvou silou. A rozhodni se, když říkáš: „Hospodina tvého Boha v celém srdci tvém atd.“, obětovat své tělo a svůj majetek za jeho posvěcení. A tím vykonáš sám o sobě slova pěvce: „kvůli tobě jsme byli zabíjeni každý den“. 26.) Důvěřovat Hospodinu v celém tvém srdci a věřit v jeho prozřetelnost nad vším zvlášť. A tím vykonáš ve svém srdci plné zjemnění, když v něj uvěříš, že jeho oči putují po celé zemi a jeho oči jsou na každé cestě člověka a prověřuje srdce a zkoumá ledví, protože ten kdo nevěří v „jenž jsem tě vyvedl ze země Micrajim /Egypta/“ též v „Já jsem Hospodin tvůj Bůh“ nevěří. A není to úplné zjedinění. Protože to je výjimečnost /Jisraele/ nad všemi národy a to je základ celé Tóry.

 2. ב להרחיק גאווה וכעס, וגער ביצר הרע המשיאך ללכת בדרכי לבך, ואל ישיאך כי דרכיך זך וישר. ״מדבר שקר תרחק״, ואל תוציא שם שמים לבטלה, ולא במקום מטונף. הסר ממך משענת בני אדם, והצנע ללכת עם בוראיך, ואל תשים זהב כסלך, כי זאת תחילת עבודה זרה. ופזר ממונך כאשר הוא רצונו, כי בידו למלאות חסרונך ולתת טרף בני ביתך. דע את אלהי אביך, ודבריך במאזני צדק תשקול, והין צדק יהיה לך, ויקל בעיניך הוצאות ממונך מהוצאות דברך. ופיך אל ימהר להוציא דבר רע, עד אשר תשקלהו במאזני שכלך. וידוי על עונותיך ערב והבוקר אל יחסר, וזיכרון ציון וירושלים בשיברון לב ובדאגה ובאנחה ובדמעה. זכור יום המוות תמיד, וצידה לדרך הכן, ושים בין עיניך שני אלו תמיד, ויהיו מזומנים לך ליום הפירוד. ומטתך בדמעה תמסה, ויבהלוך רעיונך מידי זכרך חרדת רבן יוחנן זכרונו לברכה. חבר טוב היה ליראי ה׳. התחבר בחברתם, ומחברת פועלי און הרחק. ואהוב המוכיחים טוב וישר לך להמעיט בעיניך פעולתיך הטובים, ולהגדיל פשעיך, ולהרבות חסדי בוראך ויוצרך מבטן ונותן אכלך בעתו. ולא תהיה משמש על מנת לקבל פרס בעשותך מצוותיו. יומם ולילה זכרו, מפיך אל ימוש, בשכבך תשגה באהבתו, ובקומך ובהילוכך תמצאנו, והקיצות בו תשעשע והוא יישר אורחותיך. כוון בתפילתך, כי התפילה היא עבודת הלב. ואם בנך ידבר לך ולא מלבו, הלא ייחר לך. ומה תעשה טפה סרוחה לפני מלכו של עולם, ולא תהיה כעבד שמסרו לו מלאכה נכבדת לטובתו וחיבלה, ואיך יעמוד לפני המלך? ומה טוב לבקש סליחה על מאמרך סלח לנו בלא כוונה. ואם אי אפשר בכל התפילות, ברכה ראשונה של שמ״ע, ופסוק ראשון של קריאת שמע אל יחסר, כי לא יצא ידי חובת התפילה מי שלא כיון בהם. למוד פרשיותך עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום, ופירוש רש״י זכרונו לברכה, ותדקדק בו כאשר תוכל. וכן יהיה לך בגמרא, כי העוסק בגמרא מידה טובה, ונותנין עליה שכר, ואין לך מדה טובה הימנה. ותנן ״תלמוד תורה כנגד כולם״. :

  2. Pro den druhý (pondělí) 27.) Oddálit pýchu a hněv. A oboř se na zlý pud, který tě svádí, abys šel po cestách svého srdce, jelikož Jeho cesty jsou čisté a přímé. 28.) A od lživého slova se vzdal. A neprones Jméno nebes nadarmo a ne na nečistém místě. 29.) Odstraň od sebe oporu zlomené třtiny lidských synů a skromně kráčej se svým Stvořitelem. A neučiň zlato svou nadějí, protože to je začátek modloslužby, a rozptyluj svůj majetek, když je to jeho vůlí, protože v jeho rukou je naplnění toho, co ti chybí, a dej stravu příslušníkům tvé rodiny. 30.) Poznej Boha tvého otce. A svá slova na vahách spravedlnosti zvaž a budeš mít poctivou odměrku. A bude v tvých očích lehčí vynaložení tvého majetku, než vynesení tvého slova. A svá ústa neuspěchej, aby vynesla zlé slovo, dokud jej nezvážíš na vahách svého rozumu. 31.) Vyzpovídej se nad svými hříchy večer a ráno a neuber od toho. A vzpomínej Cijoun a Jerušolajim se zlomeným srdcem a se starostí a vzdycháním a se slzamy. 32.) Stále si připomínej den smrti a jídlo na cestu si uchystej. A vkládej mezi své oči stále tyto dvě věci a budou pro tebe připravené ve dni tvého odloučení a tvá postel se promáčí slzami. A zděsí tě tvé myšlenky, když si připomeneš bázeň rabana Jouchonona, buď jeho vzpomínka požehnána. 33.) Buď dobrým přítelem bojících se Hospodina. Přidruž se do jejich společenství. A od společenství činících hřích se vzdal. A miluj karatele. 34.) Je pro tebe dobré a přímé umenšit ve svých očích tvé dobré skutky a zvězšit tvé prohřešky a rozmnožit milosti tvého Stvořitele a Utvořitele z lůna, dávajícího ti tvou stravu v příhodnou dobu. A nesluž proto, abys přijal odměnu za to, že děláš jeho přikázání. 35.) Dnem I nocí ať se neoddálí Jeho připomínka z tvých úst. Při tvém uléhání se odevzdej jeho lásce a při tvém vstávání a při tvé chůzi jej nalezneš, a když se probudíš, potěš se a on urovná tvé cesty. 36.) Soustřeď se při své modlitbě, protože modlitba je služba v srdci. A pakliže tvůj syn k tobě bude mluvit nikoliv ze svého srdce, tak nad tím vzplane tvůj hněv, a co učiní smradlavá kapka před Králem světa. A nebuď jako otrok, kterému přidělili důstojnou práci pro jeho dobro a jenž ji zkazil. Jak povstane před tvářemi krále? A jak je dobré prosit za odpuštění, za to když řekneš „odpusť nám“ bezmyšlenkově. A pakliže nemůžeš u celé modlitby, tak první požehnání z modlitby Šmoune esre a první verš z čtení šma neuber, jelikož nesplnil povinnost modlitby ten, kdo se při ní nesoustředil. 37.) Uč se týdenní oddíl v období, kdy jej obec čte dvakrát. Písmo a jednou překlad a výklad Rašiho, buď jeho vzpomínka požehnána. A dbej na to, nakolik můžeš, a tím ti bude i gemore, protože ten, kdo se zabývá gemarou, tak to je významná věc a dávají za to mzdu, a není lepší věc nad ni a je určeno, že studium Tóry je nade všechno.

 3. ג מכל מאכל אשר תאכל, ומכל משקה אשר תשתה, אל תהיה בלא ברכה תחלה וסוף. וכוון בה כאשר תוכל, וכסה ראשך כשתזכיר את ה׳, ותסגור עינך. כי מידי דברך בו אל תהי כאמור ״בפיו ובשפתיו כבדוני ולבם רחק ממני״. נטול ידיך לתפילה ולאכילה, ואחרי צאתך לצרכך ברך ״אשר יצר״. ו״על נטילת ידים״ לא תברך, אם לא שקנחת או שפשפת ותרצה להתפלל מיד, אז תתפלל ״אשר יצר״ ו״על נטילת ידים״. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, למען תזכור לקדש עצמך בכל דבריך. והוי צנוע בבית הכסא ועם ביתך, כי אפילו שיחה קלה שבין איש לאשתו עתיד ליתן עליה את הדין. ואל תנהג עצמך בקלות ראש, ויהי מורא שמים עליך. והישמר מלהסתכל באשה, ואפילו פנויה. ומזוזות על פתחי ביתך אל יחסרו. סוד אחר אל תגל, גם את הדברים אשר ידברו לפניך שלא על דרך סוד טמנהו בקירות לבך. גם אם תשמענו מאחר, אל תאמר כבר שמעתי זה. ומשוכבת חיקך שמור פתחי פיך. ערב ובוקר וצהרים שמור העתים הקבועים לתפילה, ופתח לבך שעה אחת קודם תפילה. והוי זהיר שתהיה מעשרה הראשונים. ואל תדבר שיחה בטלה בבית הכנסת, ותפילין על ראשך ועל זרועך אל יחסרו. פלס מעגל רגליך לישר עצמך בדרך בינוני במאכל ובמשתה ובכל מדותיך, ואל תט ימין ושמאל ובדבוריך ובהסברת פנים עם האמונה, ורדוף אחר השלום. קבע עתים לתורה קודם אכילה ושכיבה, ודברת בם על שלחנך, והזהרת בם אנשי ביתך להדריכם על פי התורה בכל הדברים הצריכים אזהרה: לשמור פיהם מלהתחלל. כי תחילת דינו של אדם ״קבעת עתים לתורה״. שמח בשמעך תוכחת כמוצא שלל רב, והוכח לחכם ויאהבך, כי טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת. ולמוכיחים ינעם. בתחילת מעשיך הבט סופם, והוי מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה. כי החכם עיניו בראשו. הזהר שלא תסמוך בלבבך, ושמע עצה וקבל מוסר, ותהיה זריז לעשות כל מה שמוטל עליך לעשות, ומכל משמר נצור לבך. אל תקום ממטתך כאיש עצל, כי אם בזריזות כדי לעבוד ליוצרך. אל תאחר לרוץ מהרה אל בית התפילה, ושמרת רגליך פן יהיו מטונפות, אל תשים לבך אחורנית בשעת התפלה, וכוון לבך ליוצרך. אל תדבר בלעגי שפה ובלשון אחרת כל עת שהחזן מתפלל, ותענה אמן. אל תנשה פגיעת המות שתבוא פתאום, ותזכור מעמד הדין. אל תתעסק במצווה כדי לקבל פרס, ואל תרחק מן העבירות מפני העונש, רק עבוד מאהבה: :

  3. Den třetí (úterý) 38.) U každého jídla, které jíš, a u každého nápoje, který piješ, nezůstaň bez požehnání na začátku a na konci a soustřeď se při tom, jak můžeš. A přikryj svou hlavu, když připomínáš Hospodina a zavři své oči, jelikož při mluvení s ním nebuď, jak je řečeno (Ješajo 29, 13): „svými ústy a svými rty mě uctívá a jeho srdce je ode mě daleko“. 39.) Umyj si ruce k modlitbě a k jídlu, a když vykonáš svou potřebu, požehnej „ašer jocor“ /který utvořil/, a nad umýváním rukou nepožehnej. Pakliže ses utřel nebo dotkl skrytých míst a chceš se ihned modlit, požehnej „ašer jocor“ a nad umýváním rukou. 40.) Učiň si třásně na čtyřech cípech svého oděvu, abys byl paměten, a posvěť sám sebe při každém slově. A buď ctnostným na záchodě a s členy své rodiny, protože dokonce za nevázaný rozhovor mezi mužem a jeho ženou v budoucnu vydá soud. A nejednej nerozvážně. A buď na tobě bázeň nebes a straž se dívat se na ženu, dokonce na svobodnou. A upevni si mezuzy na veřeje tvého domu a ať žádná nechybí. 41.) Tajemství někoho jiného neodhal. Též věci, o nichž před tebou budou mluvit nikoliv jako o tajemství, skryj ve stěnách svého srdce. Též pakliže to uslyšíš od někoho jiného, neřekni: „již jsem to slyšel“. A straž svá ústa před tím, jež leží v tvém náručí. 42.) Večer, ráno a v poledne dodržuj pravidelné doby k modlitbě a otevři své srdce hodinu před modlitbou. A dbej, abys byl z prvních deseti. A nemluv darmou mluvu v synagoze. A ať nechybí modlitební řemínky na tvé hlavě a na tvé paži. 43.) Zvaž kroky svých nohou napřímit sám sebe na prostřední cestě ohledně jídla a pití a ve všech tvých vlastnostech. A neuchyl se napravo či nalevo. A tvá mluva a tvé jednání s lidmi budiž pravdivé. A žeň se za pokojem. 44.) Ustanov si pravidelné doby pro studium Tóry před jídlem, před ulehnutím a budeš o nich mluvit u svého stolu. A uvaruješ nad nimi členy své rodiny, abys je řídil podle Tóry u všech věcí vyžadujících varování. Strážit jejich ústa, aby se nevychvalovala, jelikož začátkem soudu člověka je: ustanovil sis doby pro Tóru?. 45.) Raduj se, když slyšíš domlouvání, jako ten, kdo nalezl veliký poklad. A domluv moudrému a bude tě milovat, protože lepší je otevřená domluva, než skrývaná láska, a domlouvajícímu bude blaze. 46.) Při začátku svých činů pohleď na jejich konec a zvažuj ztrátu skrze přikázání oproti její mzdě a mzdu za hřích oproti její ztrátě, jelikož moudrý má hledět očima na to, co bude, dopředu. 47.) Dej si pozor, aby ses nespolehnul na své srdce. A poslouchej radu a přijímej morální poučení a buď pohotový učinit vše, co je to uloženo udělat. A nade všechno straž úvahy svého srdce. 48.) Nepovstaň ze své postele jako líný člověk, nýbrž pohotově, abys sloužil svému Utvořiteli. 49.) Neopozdi se utíkat do modlitebny. A straž své nohy aby nebyly špinavé, nedej své srdce vzad v době modlitby a soustřeď se požehnat svého Utvořitele. 50.) Nemluv ostatními jazyky a ani svatým jazykem po celou dobu, co se kantor předmodluje, a odpověz omen. 51.) Neopomeň postižení smrtí, jež přijde najednou, a připomeň si soudní jednání. 52.) Nezabývej se přikázáním, abys obdržel mzdu, a nevzdal se od hříchů kvůli trestu, nýbrž služ z lásky.

 4. ד אל תתרשל במצווה אם באה לידך, ותעשנה לשם שמים בלי איחור. אל תתעצל בברכת הלבנה, שאם לא זכו ישראל אלא להקביל פני שכינה בכל חודש דים. אל תעשה דבר שילעיגו הבריות, שדרכם להעלים הטובות ולגלות הרעות. אל תקלה אביך ואמך, ואל תצער אותם, וכבדם כפי יכולתך כל ימיהם. אל יהיו פניך זעומות נגד עוברים ושבים, וקבל אותם בפנים מאירות. אל תשכח להעניק להם צדה ולעשות לויה להם, ותנחמם בדברים. אל תשים עיניך למי שעלה לעושר יותר ממך, אלא למי שהוא תחתיך. אל תיבהל לקצוף משום דבר, והארך אפך, פן תאבד את חכמתך. אל תוציא ממך עיקשות פה וניבול פה, כי על כל דבריך תבוא במשפט. אל תחזיק כעסך עם חברך יום אחד, ותיכנע לפניו לבקש ממנו מחילה קודם. אל תדבר בצוואר עתק, ואל תעיז מצח שלא לקבל עליך יראת שמים. אל תשיב למחרפך ולמבזך, ותשים יד לפה ושתוק פן יחם לבבך. אל תתעבר על ריב לא לך, כי לסוף הם ישלימו ביניהם ואתה תישאר בכעס. אל תתגאה על הבריות, ותהיה שפל רוח וכעפר שהכל דשין בו. אל תהי בז לכל אדם ולכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה ואין לך דבר שאין לו מקום. צדק צדק תרדוף, כי רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד. ואל יחסר מחצית השקל בכל שנה בפעם אחת, ובכל חודש ובכל שבוע כפי מיסת ידך, ובכל יום לא תחסר מתנה מועטת לכל הפחות קודם התפלה. ואם תגיע למעשר, תיתן ויהי טרף בביתך בכל אשר תמצא ידיך לגמול, הן לחיים הן למתים, הן לעניים הן לעשירים. רצה כאשר ירצה יוצרך. שמח בחלקך אם מעט ואם הרבה, והתחנן לפניו תמיד להטות לבבך לעדותיו, ובשאר דרכיך השלך על ה׳ יהבך. ואל יקשה בעיניך מלהוציא לכבוד השבת ויום טוב ככל הצריך, והשתדל לכבדם ולקבלם מבעוד יום, ולהתענג בהם באכילה ושתייה וחציו לבית המדרש. וכבדהו בכניסתו וביציאתו לערוך שולחן במוצאי שבת. אל תישן כעצל שינה רבה, ורגיל את עצמך להקיץ בהנץ החמה, ולקול הציפור קום ממיטתך. אל תתפלל בלא נקיות כפים ובלא טהרה, כי תפילתך לא תהיה נשמעת. לא תתפלל כי אם בכוונות הלב ובנחת, כדי שישמע האוזן. אל תשכח צור ילדך ומחוללך, ובכל דרכיך דעהו, ותשוהו לנגדך תמיד:

  Den čtvrtý (středa) 53.) Nepropásni přikázání, pakliže se přihodí tvým rukám, učiň jej ve jménu nebes a neopozdi se. 54.) Nebuď líný při požehnání luny, jelikož pakliže by byl Jisrael hoden přijmout tváře šchiny pouze jednou měsíčně, tak by to stačilo. 55.) Neudělej věc, které se budou lidé posmívat, jelikož jejich zvykem je opominout dobré a odhalit zlé. 56.) Neposmívej se svému otci a své matce a netrap je a uctívej je podle tvých možností po všechny jejich dny. 57.) Nebudou tvé tváře pokleslé oproti odcházejícím a přicházejícím a přijmi je s rozzářenými tvářemi. 58.) Nezapomeň jim zaopatřit potravu a vyprovodit je a utěšit je slovy. 59.) Nepolož své oči na toho, jenž vystoupil k bohatství více než ty, nýbrž na toho, jenž je pod tebou. 60.) Neukvap se zlobit kvůli nějaké věci a buď shovívavý, abys neztratil svou moudrost. 61.) Nenechej ze sebe vyjít zapřenost úst a ani hanobení úst, protože za všechna tvá slova přijde soud. 62.) Neponechávej svůj hněv se svým bližním po celý den a pokoř se před ním, abys od něj žádal o odpuštění dříve. 63.) Nemluv s pozdviženým krkem a neopovaž se v mysli, abys na sebe nepřijal bázeň nebes. 64.) Neodpověz těm, již tě haní, a těm, již ti lžou, a polož si ruku na ústa a mlč, aby nevzplálo tvé srdce. 65.) Nemíchej se do sporu, který není tvůj, protože nakonec se mezi sebou smíří a ty zůstaneš rozhádaný. 66.) Nepyšni se nad lidmi a buď pokorného ducha a jako prach, po němž všichni šlapou. 67.) Nehaň žádného člověka a žádnou věc, protože není člověk, který nemá svou dobu a není věc, která nemá své místo. 68.) Dobročinnost- dobročinnost pronásleduj, protože ten, kdo pronásleduje spravedlnost a milosrdenství, nalezne život a dobročinnost a čest. A neuber z poloviny šekelu jednou každým rokem a každý měsíc a každý týden podle toho kolik se naskytuje tvé ruce. A každý den neuber z malého daru přinejmenším před modlitbou. A pakliže máš udělat desátek, tak jej dej, a bude obživa v tvém domě. Ve všem, co se naskytne tvé ruce, prokazuj dobro, ať již živým nebo mrtvým ať již chudým nebo bohatým. 69.) chtěj to, co chce tvůj Utvořitel, raduj se ze svého podílu, ať již je malý nebo veliký. A pros před ním stále o obrácení svého srdce k jeho svědectví. A u ostatních cest vlož na Hospodina svůj náklad a nebude těžkým v tvých očích učinit výlohy k poctě šábesu a svátku ve všem, co je potřeba. A snaž se je uctít a přijmout ještě za dne. A užívej v nich slast jídlem a pitím a polovina z nich budiž pro studovnu. A ucti jej při jeho příchodu i při jeho odchodu, prostři svůj stůl při skončení šábesu. 70.) Nelež jako lenoch po mnoho spánku a buď sám zběhlým v probouzení se při úsvitu a za hlasu ptáčka vstaň ze své postele. 71.) Nemodli se bez čistých rukou a bez čistoty, protože jinak tvá modlitba nebude vyslyšena. 72.) Modli se pouze se soustředěním srdce a klidně, aby to slyšelo ucho. 73.) Nezapomeň Skálu tvého zrození a tvého Učinitele a na všech tvých cestách jej poznej a přiveď jej před sebe stále.

 5. ה אל תרבה לשמוח, וזכור כי רוח חייך נוצר מעפר ואחריתך רימה. אל תאמר על שום מצווה אעשה אותה למחר, שמא לא תיפנה לעשות. אל תיפרד מהגיית חכמה ומוסר, ותתאבק בעפר רגלי חכמים והתחכם. אל תניח דרך חסידות אף על פי שמלעיגים עליך, ואל תבוש לדבר מצווה. אל תקפץ ידיך מליתן תמיד אל העניים ולאביונים, ומבשרך אל תתעלם. אל תאחר לרוץ ולמהר ולהכין לפניהם שולחן ולחם, כי שמא הם רעבים. אל תתעצל להביא מעשר אל בית האוצר, כי מתן בסתר יכפה אף. אל תביט למי שהוא קטן ממך בעבודה וביראה, כי אם לגדול ממך. אל תרים ידיך על חברך, ואף אם הוא מקלל את אביך ואת אמך בפניך. אל תוציא דבר ולשון הרע על שום ברייה, ולא לזות ששפתים ורגילות. אל תהי נבהל להשיב בעזות למי שאמר דברים אשר לא טובים. אל תשמע בחוץ קולך, ואל תהי צווח כבהמה, ודבריך יהיו בנחת. אל תלבין פני חברך ברבים, כי העושה כן אין לו חלק לעולם הבא. אל תראה יכולת נגד שום אדם אם ידך גברה, כי לא תדע אם לא תחלוש. אל תרדוף אחר הכבוד, ולא תעלה במעלה שאינה ראויה לך. אל יכבדוך בני אדם, פן יבעטו וישפילוך. אל תרף ידך מלבקש רעים ואוהבים, ואל ימעט לפניך שונא אחד. אל תגנה מיקח חברך ואל תחליש דעתו, כי זה מנהג לחסרי דעת . אל תאמר בצדקתי העשרתי, ותירא שלא תקבל שכרך בעולם הזה. אל תטה את חברך מדרך טובה אל דרך רעה, כגון מסית ומדיח וכיוצא בזה. אל תאכל אכילה גסה עד שתמלא כריסך, כי הרבה חולאים באים על רוב אכילה. אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר, פן תשכח את בוראך ותחטא. אל תטיל אימה יתירה בתוך ביתך, כי הרבה קלקולים באים על רוב מורא. אל תתייחד עם שום אישה חוץ מאשתך ואמך ובתך, ואפילו עם שתי נשים. אל תשבח אישה ביופייה ובטוב מעשיה, פן יאשרוה השומעים. אל תיתן תפארת לעצמך, ואת תייקר גופך בעיניך ותקטין את עצמך. אל תבהל מעשיך. אל תרבה לדבר בדברים המועילים ובלא נזק, כי אם בקוצר לשון. אל תרף ידיך לקנות לך חבר נאמן, ושמור אותו ואל תאבדהו כי טוב. :

  5. Den pátý (čtvrtek) 74.) Neraduj se přespříliš. A vzpomeň, že tvůj život je planým větrem, byl jsi utvořen z prachu a na tvém konci budou červi. 75.) Neříkej o žádném přikázání: „udělám je zítra“, třeba se nedostaneš k tomu, abys je udělal. 76.) Neodděl se od úvahy rozumu a morálky a válej se v prachu nohou moudrých a zmoudříš. 77.) Neopusť cestu nadmírné dobroty, i když se ti ostatní posmívají a nestyď se při věci pro přikázání. 78.) Nenech odskočit svou ruku od toho, aby dávala stále chudým a zbědovaným a od svých blízkých se neodvrať. 79.) Neopozdi se utíkat a spěšně před nimi prostřít stůl a přinést chléb, protože možná jsou hladoví. 80.) Nebuď líným přinést desátek do dobročinné pokladny, protože dar ve skrytu překryje hněv. 81.) Nehleď na toho, kdo je menší než ty ohledně služby a bázně nýbrž na většího než ty. 82.) Nevztáhni ruku na svého bližního a též pakliže proklíná tvého otce nebo tvou matku před tebou. 83.) Neprones osočení či pomluvu o žádné bytosti. A též ne rozpor a smyšlené pomluvy. 84.) Neboj se odpovědět důrazně tomu, kdo řekl slova, která nejsou dobrá. 85.) Nenech slyšet venku svůj hlas a neřvi jako dobytek a tvá slova budou klidná. 86.) Nezahanbi svého přítele na veřejnosti, protože ten, kdo to tak dělá, nemá podíl na budoucím světě. 87.) Neukaž své možnosti proti žádnému člověku, pakliže tvá ruka převážila, protože nevíš, zdali se neoslabíš. 88.) Nepronásleduj slávu a nevystup do vysokého postavení, kterého nejsi hoden. 89.) Nenech se oslavovat od lidí, aby se některý nevzbouřil a neponížil tě. 90.) Neponechej svou ruku, aby přestala hledat druhy a přátele, a neumenší se před tebou jediný, koho bys nenáviděl. 91.) Nepohaň to, co si koupil tvůj přítel a neoslab jeho mysl, protože to je zvykem těch, kterým chybí rozum. 92.) Neřekni: „stalo se to díky mé spravedlnosti“ a strachuj se, abys neobdržel svou mzdu na tomto světě. 93.) Neuchyl svého přítele z dobré cesty na cestu zlou jako svůdce a naváděč a tak podobně. 94.) Nejez přemíru jídla, až se naplní tvé břicho, protože mnoho nemocí přichází kvůli přemíře jídla. 95.) Nebuď mezi pijany vína a žrouty masa, abys nezapomněl svého Stvořitele, a nezahyneš. 96.) Nedej padnout přemnohou bázeň na svou rodinu, protože mnoho zkažení přichází z přemíry strachu. 97.) Nebuď o samotě s žádné ženou kromě své ženy, své matky a své dcery a dokonce se dvěma ženami. 98.) Nechval ženu kvůli její kráse. A kvůli jejím dobrým skutkům dostane uznání u slyšících. 99.) Nedej nádheru sám sobě, nečiň drahocennou svou bytost ve svých očích a umenši sám sebe. 100.) Nejednej ukvapeně. 101.) Nemluv mnoho o věcech, ze kterých je užitek či neškodí, nýbrž buď stručný. 102.) Nezadrž svou ruku získat si věrného přítele a straž jej a neztrať jej, protože je to dobré.

 6. ו אל תפתה את חברך בשפתי חלקות ובחנופות, ואל תדבר בלב ולב. אל תכעיס לשום אדם ואף לנכרי, כי אין נכרי שאין לו שעה, ועברתם שמורה נצח. אל תתחבר לאדם רע וחוטא וכעסן וכסיל, פן תביא כלימות עליך. אל תעלה בדעתך לנצח את החכם, כי לא תרבה על חכמתך חכמה. אל תהי קפדן לדבר מועט נגד שום אדם, פן תלקט שונאים על חנם. אל תהי להוט לדעת הסתרים שבין אדם לחברו, ודבר המכוסה ממך. אל תעש בסתר מה שתבייש לעשות בגלוי, ואל תאמר מי רואני. אל תחשוב עוון למי שיבוא להתנצל לפניך, אם אמת ואם שקר. אל תסמוך על מתנת בשר ודם, ותעבוד לבקש מזונותיך. אל יהי ממון שלך חביב עליך יותר מגופך, כמו לעבור על המכס וללכת יחידי. אל תיתן בלבבך קנאה, שזו היא חולה רעה שאין לה רפואה. אל תרגיל להישבע על גופך, ואפילו על דבר אמת. אל תאחר לעשות תשובה שלימה, ולבקש רפואה לחולי נפשך. אל תעמול לרוח, ואל תשמע דברים בטלים. אל תכנה שם רע לחברך, כי המכנה שם לחברו אין לו חלק לעולם הבא. אל תבטח בעושרך, כי הבוטח בעושרו מלקט שונאים וייכשל תחת שונאיו. אל תהי סרבן אל אנשי עירך, לבטל רצונך מפני רצון אחרים. אל תרגיל עצמך לאכול חוץ מביתך עם קיבוץ הרבה שלא לסעודת מצווה. אל תרגיל גופך להשתכר מיין, פן תהיה מגונה ותנבל את פיך ותתחרט. אל תכעס באשתך, ואם רחקת אותה בשמאל קרב אותה בימין בלא איחור. אל תבזה את אשתך, וכבד אותה ותסירנה מן החטא. אל תהי רגיל לישב עם הלצים פחותי הנפש פן יחטיאוך. אל תתעצל לבקש חכמה, ולייסר את חברך בסתר ודרך כבוד. אל תדבר בלא עתו ובדבר שאין בו תועלת, ושמור פתחי פיך. אל תדבר עם מהולל ומשוגע שלא יקבל דבריך ויבזה אותם. אל תהי כפוי טובה, וכבד כל מי שפתח לך פתח לבקש די סיפוקך. אל תוציא מפיך דבר שקר וכזב, והיה נאמן לכל אדם ואפילו לנכרי. אל תתעצל להקדים שלום לכל אדם, ואפילו לגוי מפני דרכי שלום. אל תרגיל עצמך לעמוד כי אם אצל חכם, ושמע האזין דבריו: :

  6. Den šestý (pátek) 103.) Nesváděj svého přítele hladkými rty a lichocením a nemluv jakoby z celého srdce, ačkoliv v tvém srdci je něco jiného. 104.) Nerozhněvej žádného nežida, protože není nežid, který nemá svou chvíli, a jejich hněv je uschován nastálo. 105.) Nespoj se s člověkem zlým, hříšným a hloupým, abys na sebe neuvedl potupu. 106.) Ať nevystoupí v tvé mysli oslavovat moudrého, protože to nepřidá k tvé moudrosti moudrost. 107.) Nelpi na drobné věci oproti žádnému člověku, abys nadarmo neposbíral nepřátele. 108.) Neplaň, abys zjistil skryté věci, které jsou mezi člověkem a jeho bližním, a věc, která je před tebou skryta. 109.) Nečiň ve skrytu to, za co by ses styděl na veřejnosti, a neříkej si: „kdo mě uvidí?“ 110.) Nepočítej hřích tomu, kdo se ti přišel omluvit, ať již je to pravda nebo lež. 111.) Nespoléhej se na dary těch, již jsou z masa a krve, a pracuj, aby sis zajistil svou stravu. 112.) Nebuď tvůj majetek pro tebe dražší než ty sám – jako provinit se proti clu (a riskovat nebezpečí hrdelního trestu) a jít samotný (a nenajmout si ochranu). 113.) Nedej do svého srdce závist, protože to je zlá nemoc, na kterou není lék. 114.) Nebuď zběhlý v přísahách a slibech, protože kvůli hříchu slibů umírají děti. 115.) Nebuď zběhlý přísahat při tvém těle a dokonce na pravdivou věc. 116.) Neopozdi se učinit úplné pokání a žádat uzdravení pro nemoc tvé duše. 117.) Nenamáhej se nadarmo a neposlouchej darmá slova. 118.) Nedej svému bližnímu zlou přezdívku prootže ten kdo dává svému bližnímu přezdívku, nemá podíl na budoucím světě. 119.) Nespoléhej se na své bohatství, protože ten, kdo se spoléhá na své bohatství, sbírá nepřátele a padne pod svými nepřáteli. 120.) Neodmítej obyvatelům svého města, zruš svou vůli před vůlí jiných. 121.) Nebuď zběhlý jíst mimo tvůj dům s velikým shromážděním, když to není kvůli hostině přikázání. 122.) Nezlom své tělo, aby ses opíjel vínem, abys nebyl opovrženíhodným a znečišťoval svá ústa a musel toho litovat. 123.) Nezlob se na svou ženu. A pakliže jsi ji oddálil levicí, přibliž ji pravicí bez prodlení. 124.) Neponižuj svou ženu a cti ji a odtsraň ji od hříchu. 125.) Nebuď zběhlý sedět s posmívači malé duše, aby tě nepřivedli k hříchu. 126.) Nebuď líným žádat moudrost a napomeň svého přítele ve skrytu a důstojným způsobem. 127.) Nemluv, aniž by pro to byl vhodný čas, a o věci, která nemá význam, a hlídej otvírání svých úst. 128.) Nemluv s šílencem a bláznem, aby nepřijal tvá slova a neuvedl je v pohanu. 129.) Nebuď nevděčníkem a měj v úctě každého, kdo ti otevřel dveře, abys mohl vyžádat, co potřebuješ. 130.) Nevynes ze svých úst věc lživou a klamnou. A buď věrný vůči každému člověku a dokonce k nežidovi. 131.) Nebuď líným předejít pozdravem každému člověku a dokonce nežidovi kvůli cestám pokoje. 132.) Nebuď zběhlým stát, nýbrž pouze u učence, a poslouchej a vyslyš jeho slova.

 7. ז ״אורח חיים למעלה למשכיל, למען סור משאול מטה״. שמפריש מעשר מכל ריווח שיביא ה׳ יתעלה לידו. שיתן מיד לצדקה אשר תשיג ידו, ולבסוף כל חודש ולבסוף כל שנה זהב חצי. שיתפלל ערב ובוקר בכל יום עם הציבור. שיניח תפילין בכל יום. שיקבע מזוזה בכל שערי ביתו המחויבים במזוזה. שיקבע עתים לתורה. שיהיה נאמן במשאו ובמתנו ובדבורו. שיכבד לומדי תורה בכל יכולתו. שיוכיח את עמיתו ולא ישא עליו חטא. שידין את חברו לכף זכות. שימחל בכל לילה קודם שילין לכל מי שחטא לו בדברים. שישתדל להכניס שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. שיזהיר את בני ביתו על התפלה ועל נטילת ידים ואל ברכת הנהנין. שיפרע התמיד בכל ששי. שילמד הפרשה בכל שבוע שנים מקרא ואחד תרגום ופירוש רש״י זכרונו לברכה. שיקרא אגרת התשובה שחיבר רבנו יונה ז״ל בשבוע שיחול ראש השנה להיות בתוכה. שיכבד את השבת כברכת ה׳ אלוהיו אשר נתן לו. שיערוך שולחן בכל מוצאי שבת, ויאכל אפילו דבר מועט. שיסייע לחברו בכל מה שיצטרך בגופו ובדבריו. שיתוודה בכל לילה קודם שיישן, מלבד הלילות שהן אסורות בהספד ובתענית, ויתאבל על עוונותיו ועל אורך גלותנו ועל חורבן בית מקדשינו ותפארתנו שיבנה במהרה בימינו. שיעשה יום אחד תענית בכל חודש ביום שקורין בתורה, ואם לא יכול להתענות שיתן שני פשיטין לצדקה. שיקיים בהצנע לכלכל מעשיו הטובים, כי הוא עבודת ה׳ יתברך הנבחרת והרצויה לפניו. :

  Na šábes Cesta života k nebesům pro rozumného aby se odvrátil od šeolu /pekla/, jenž je dole 1.) Že oddělí desátek ze všeho zisku, který přinese Hospodin, ať je povznesen, do jeho rukou. 2.) Aby dal ihned na dobročinnost podle svých možností a na konci každého měsíce a na konci každého roku zlaťák a půl. 3.) Aby se modlil večer a ráno každý den s obcí. 4.) Aby položil modlitební řemínky každý den. 5.) Aby upevnil mezuzu na všechny veřeje svého domu, na které se musí dát mezuza. 6.) Aby si ustanovil doby pro studium Tóry. 7.) Aby byl věrným při koupi a prodeji a ve své mluvě. 8.) Aby ctil ty, již se učí Tóru vší svou možností. 9.) Aby domluvil svému bližnímu a nenesl za něj hřích. 10.) Aby posuzoval svého přítele z jeho lepší stránky. 11.) Aby odpustil každou noc předtím, než ulehne k spánku, každému, kdo proti němu zhřešil slovy. 12.) Aby se snažil vnést pokoj mezi muže a jeho ženu a mezi člověka a jeho přítele. 13.) Aby upozornil příslušníky své rodiny na modlitbu a na umývání rukou a na požehnání nad jídlem. 14.) Aby zaplatil vždy v pátek. 15.) Aby se učil týdenní oddíl Tóry každým týdnem: dvakrát text Písma a jednou překlady a výklad Rašiho, buď jeho vzpomínka požehnána. 16.) Aby četl listinu o pokání, kterou sepsal rabejnu Jouno, buď jeho vzpomínka požehnána v týdnu, o němž začne Nový rok. 17.) Aby ustanovil třetí hostinu o každém šábesu po odpolední hostině. 18.) Aby uctil šábes podle požehnání Hospodina, svého Boha, jenž mu jej dal. 19.) Aby prostřel stůl při každém skončení šábesu a jedl dokonce něco malého. 20.) Aby pomohl svému příteli ve všem, co bude potřebovat, ať již osobně nebo slovy. 21.) Aby se vyzpovídal každé noci předtím, než usne kromě nocí, o nichž je zakázán nářek a půst, a bude truchlit nad svými hříchy, nad délkou našeho vyhnanství a nad zbořením našeho chrámu a naší okrasy, ať je vybudován brzy za našich dnů. 22.) Aby učinil jeden den půst každého měsíce ve dne v den, kdy se čte z Tóry, a pakliže se nemůže postit, aby dal dva tolary na dobročinnost. 23.) Aby udržoval v skrytu výživu svých dobrých skutků, protože to je služba Hospodinu, buď požehnán, jenž je nejvybranější a je před ním chtěná. Konec Konec Konec


Tento text připravil/přeložil seifert

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.