בס״ד

Ourach chajim, kap. 430 סימן ת״ל

A v ní jeden paragrag.
  1. שבת שלפני הפסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו: הגה והמנהג לומר במנחה ההגדה מתחלת עבדים היינו עד לכפר על כל עונותינו ופוסקים לומר ברכי נפשי (מנהגים):

    1. Šábes, který je před pesachem se nazývá „šábes hagodoul /veliký šábes/“, kvůli zázraku, jenž se o něm odehrál. Haga a je zvykem říct při odpolední modlitbě pesachovou hagadu od začátku „avodym hojinu /byli jsme otroky/“ až po „lechaper al kol avonousejnu /usmířit za všechny naše hříchy/“ a přestáváme říkat „Borchi nafší /požehnej duše má/“ (Minhogim).


Tento text připravil/přeložil bava

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.