בס״ד

Kniha Jehošua, kap. 1 יהושע פרק א׳

 1. ויהי אחרי מות משה עבד יקוק ויאמר יקוק אל יהושע בן נון משרת משה לאמר:

  1. I bylo po smrti Mošeho, služebníka Hospodinova, i řekl Hospodin k Jehošuovi, synovi Nuna, služebníkovi Mošeho, řka.

 2. משה עבדי מת ועתה קום עבר את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל:

  2. Můj služebník Moše zemřel a nyní vstaň a přejdi tento Jarden, ty a celý tento lid, do země, kterou já dávám jim, synům Jisraele.

 3. כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו לכם נתתיו כאשר דברתי אל משה:

  3. Každé místo na ní, na nějž šlápne chodidlo vašich nohou, dal jsem jej vám, jak jsem mluvil k Mošemu.

 4. מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת כל ארץ החתים ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם:

  4. Od pouště a tohoto Levanonu až po velikou řeku, řeku Frat, celou zemi Chitejců a až po veliké moře na západě slunce bude vaše hranice.

 5. לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך כאשר הייתי עם משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך:

  5. Nikdo se nepostaví proti tvým tvářím po všechny dny tvého života, jak jsem byl s Mošem, budu s tebou, neochabím tě a neopustím tě.

 6. חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם:

  6. Buď silný a buď mocný, protože ty dáš dědictvím tomuto lidu zemi, jak jsem přísahal jejich otcům dát /ji/ jim.

 7. רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול למען תשכיל בכל אשר תלך:

  7. Jen buď silný a buď mocný velmi strážit, dělat podle celé Tóry, kterou přikázal tobě Moše, můj služebník, neodstraň se od ní vpravo ani vlevo, abys porozuměl všemu, kam půjdeš.

 8. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל:

  8. Nevzdálí se kniha této Tóry z tvých úst, rozjímej v ní dnem a nocí, abys strážil dělat podle všeho v ní napsaného, protože tehdy budeš mít úspěch na tvé cestě a tehdy porozumíš.

 9. הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת כי עמך יקוק אלהיך בכל אשר תלך: פ

  9. Zdali to není /tak, že/ jsem ti přikázal: buď silný a mocný, neboj se a neděs se, protože s tebou je Hospodin, Bůh tvůj, ve všem, kam půjdeš.

 10. ויצו יהושע את שטרי העם לאמר:

  10. I přikázal Jehošua strážcům lidu, řka.

 11. עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר יקוק אלהיכם נתן לכם לרשתה: ס

  11. Projděte v nitru tábora a přikažte lidu, řka: připravte si zásobu jídla, protože za tři dny vy přecházíte tento Jarden, abyste přišli zdědit zemi, kterou Hospodin, Bůh váš, dává vám za dědictví.

 12. ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמר:

  12. A Rúvenovcům a Gádovcům a polovině kmene Menašeho řekl Jehošua, řka.

 13. זכור את הדבר אשר צוה אתכם משה עבד יקוק לאמר יקוק אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת:

  13. Vzpomeň onu věc, kterou vám přikázal Moše, služebník Hospodina, řka: Hospodin, váš Bůh, nechává spočinout vás a dá vám tuto zemi.

 14. נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם:

  14. Vaše ženy, vaše děti a vaše stáda budou sedět v zemi, kterou vám dal Moše na straně Jardenu a vy přejdete ozbrojeni před tvářemi vašich bratrů, všichni hrdinové vojenské síly a budete jim pomáhat.

 15. עד אשר יניח יקוק לאחיכם ככם וירשו גם המה את הארץ אשר יקוק אלהיכם נתן להם ושבתם לארץ ירשתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד יקוק בעבר הירדן מזרח השמש:

  15. Až co dá spočinout Hospodin vašim bratrům jako vám a zdědí také oni zemi, kterou Hospodin, váš Bůh, dává jim, a vrátíte se do země vašeho dědictví a zdědíte ji, jíž vám dal Moše, služebník Hospodina, na straně Jardenu, na východě slunce.

 16. ויענו את יהושע לאמר כל אשר צויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך:

  16. I odpověděli Jehošuovi, řka: vše, cos přikázal nám uděláme a ke všemu, kam pošleš nás, půjdeme.

 17. ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך רק יהיה יקוק אלהיך עמך כאשר היה עם משה:

  17. Jako všechno, co slyšeli /poslouchali/ jsme Mošeho, tak budeme slyšet tebe, jen buď Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jako byl s Mošem.

 18. כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו יומת רק חזק ואמץ: פ

  18. Každý onen, který se vzepře tvým ústům a nebude slyšet tvá slova ke všemu, co mu přikážeš, zemře, jen buď silný a buď mocný.


Tento text připravil/přeložil bava

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.