בס״ד

Kniha Jehošua kap. 2
יהושע פרק ב׳

 1. וישלח יהושע בן נון מן השטים שנים אנשים מרגלים חרש לאמר לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבאו בית אשה זונה ושמה רחב וישכבו שמה:

  1. I poslal Jehošua, syn Nuna, tajně z Šitym dva muže vyzvědače řka, běžte, vizte tu zemi a Jericho, i šli a přišli do domu ženy hostinské a její jméno /bylo/ Rachav a leželi tam.

 2. ויאמר למלך יריחו לאמר הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפר את הארץ:

  2. I bylo řečeno králi Jericha, řka, hle, muži přišli sem v noci ze synů Jisraele prohrabat zemi.

 3. וישלח מלך יריחו אל רחב לאמר הוציאי האנשים הבאים אליך אשר באו לביתך כי לחפר את כל הארץ באו:

  3. I poslal král Jericha k Rachav řka, vyveď ty muže přišedší k tobě, kteří přišli do tvého domu, protože prohrabat celou zemi přišli.

 4. ותקח האשה את שני האנשים ותצפנו ותאמר כן באו אלי האנשים ולא ידעתי מאין המה:

  4. I vzala ta žena ty dva muže a ukryla ho, i řekla ano, přišli ke mně ti muži a nevěděla jsem odkud oni jsou.

 5. ויהי השער לסגור בחשך והאנשים יצאו לא ידעתי אנה הלכו האנשים רדפו מהר אחריהם כי תשיגום:

  5. I bylo bránu zavřít za tmy a ti muži vyšli, nevěděla jsem kam šli ti muži, rychle je pronásledujte, neboť je dostihnete.

 6. והיא העלתם הגגה ותטמנם בפשתי העץ הערכות לה על הגג:

  6. A ona je nechala vystoupit na střechu, i schovala je ve lněných vyrovnaných stéblech, jež měla na střeše.

 7. והאנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות והשער סגרו אחרי כאשר יצאו הרדפים אחריהם:

  7. A ti muži je pronásledovali cestou /k/ Jardenu nad bránou, a bránu zavřeli poté, když za nimi vyšli pronásledovatelé.

 8. והמה טרם ישכבון והיא עלתה עליהם על הגג:

  8. A oni ještě neulehli a ona vystoupila nad ně na střechu.

 9. ותאמר אל האנשים ידעתי כי נתן יקוק לכם את הארץ וכי נפלה אימתכם עלינו וכי נמגו כל ישבי הארץ מפניכם:

  9. I řekla k těm mužům, vím, že vám dal Hospodin tuto zemi, a že padla bázeň z vás na nás a že se rozpustili všichni sídlící (v) zemi před vašimi tvářemi.

 10. כי שמענו את אשר הוביש יקוק את מי ים סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיחן ולעוג אשר החרמתם אותם:

  10. Protože jsme slyšeli, jak Hospodin vysušil vody Rákosového moře před vašimi tvářemi při vašem vyjití z Micrajimu /Egypta/ a co jste udělali dvěma Emorejským králům, kteří /byli/ na straně Jardenu, Síchonovi a Ógovi, kterak jste je vyhladili v klatbě.

 11. ונשמע וימס לבבנו ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם כי יקוק אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת:

  11. A slyšeli jsme a roztálo naše srdce a nepovstala více duše v žádném před vašimi tvářemi, protože Hospodin, váš Bůh, on (je) Bůh na nebesích nahoře a na zemi dole.

 12. ועתה השבעו נא לי ביקוק כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת:

  12. A nyní přísahejte tedy mně při Hospodinu, že jsem s vámi udělala milost a uděláte také vy s domem mého otce milost a dáte mně pravdivé znamení.

 13. והחיתם את אבי ואת אמי ואת אחי ואת <אחותי> אחיותי ואת כל אשר להם והצלתם את נפשתינו ממות:

  13. A necháte žít mého otce a mou matku a mé bratry a mé sestry a vše, co jim patří a zachráníte naše duše od smrti.

 14. ויאמרו לה האנשים נפשנו תחתיכם למות אם לא תגידו את דברנו זה והיה בתת יקוק לנו את הארץ ועשינו עמך חסד ואמת:

  14. I řekli jí ti muži, naše duše za vás zemře, jestli ne, povíte toto naše slovo a bude, když Hospodin nám dá zemi a uděláme s tebou milost a pravdu.

 15. ותורדם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת:

  15. I nechala je sestoupit po provaze z okna, protože její dům /byl/ ve stěně hradby, a na hradbě ona sídlí.

 16. ותאמר להם ההרה לכו פן יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שוב הרדפים ואחר תלכו לדרככם:

  16. I řekla jim, jděte na horu, aby se s vámi nestřetli pronásledovatelé a budete se tam skrývat tři dny až do návratu pronásledovatelů a potom půjdete vaší cestou.

 17. ויאמרו אליה האנשים נקים אנחנו משבעתך הזה אשר השבעתנו:

  17. I řekli k ní ti muži, my jsme čistí od této tvé přísahy, kterou jsi nás zapřísahala.

 18. הנה אנחנו באים בארץ את תקות חוט השני הזה תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו ואת אביך ואת אמך ואת אחיך ואת כל בית אביך תאספי אליך הביתה:

  18. Hle, /když/ my přicházíme do země, šňůru této karmínové nitě přivaž na okno, co jsi nás jím nechala sestoupit, a otce tvého a matku tvou a tvé bratry a celý dům tvého otce shromáždi k sobě do domu.

 19. והיה כל אשר יצא מדלתי ביתך החוצה דמו בראשו ואנחנו נקים וכל אשר יהיה אתך בבית דמו בראשנו אם יד תהיה בו:

  19. A bude každý, kdo vyjde z dveří tvého domu ven, jeho krev na jeho hlavu a my jsme čistí a každý, kdo bude s tebou v domě, jeho krev na naši hlavu, jestli /něčí/ ruka bude /proti/ němu.

 20. ואם תגידי את דברנו זה והיינו נקים משבעתך אשר השבעתנו:

  20. A jestli povíš tato naše slova a budeme čistí od tvé přísahy, kterou jsi nás zapřísáhla.

 21. ותאמר כדבריכם כן הוא ותשלחם וילכו ותקשר את תקות השני בחלון:

  21. I řekla, jak jsou slova vaše, tak to je, i odeslala je, i šli a uvázala šňůru karmínovou na okno.

 22. וילכו ויבאו ההרה וישבו שם שלשת ימים עד שבו הרדפים ויבקשו הרדפים בכל הדרך ולא מצאו:

  22. I šli a přišli na horu, i seděli tam tři dny až se vrátili pronásledovatelé, a vyžadovali /je/ oni pronásledovatelé na celé cestě a nenalezli /je/.

 23. וישבו שני האנשים וירדו מההר ויעברו ויבאו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המצאות אותם:

  23. I vrátili se ti dva muži, i sestoupili z té hory a přemístili se a přišli k Jehošuovi, synu Nuna, a vyprávěli mu vše, co se stalo.

 24. ויאמרו אל יהושע כי נתן יקוק בידנו את כל הארץ וגם נמגו כל ישבי הארץ מפנינו: ס

  24. I řekli k Jehošuovi, protože dal Hospodin v ruku naši celou zemi a také se rozpustili všichni sedící země před našimi tvářemi.


Tento text připravil/přeložil bava

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.