בס״ד

Kniha Jehošua, kap. 3יהושע פרק ג׳

 1. וישכם יהושע בבקר ויסעו מהשטים ויבאו עד הירדן הוא וכל בני ישראל וילנו שם טרם יעברו:

  1. I vstal Jehošua časně ráno, i táhli z Šitym, i přišli až k Jardenu on a všichni synové Jisraele, i přenocovali tam ještě než přešli.

 2. ויהי מקצה שלשת ימים ויעברו השטרים בקרב המחנה:

  2. I bylo na konci tří dnů a prošli strážci v nitru tábora.

 3. ויצוו את העם לאמר כראותכם את ארון ברית יקוק אלהיכם והכהנים הלוים נשאים אתו ואתם תסעו ממקומכם והלכתם אחריו:

  3. I přikázali lidu, řka: „když uvidíte schránu smlouvy Hospodina, vašeho Boha, a kněze levitské, nesoucí ji, a vy potáhnete z vašeho místa a půjdete za ní.

 4. אך רחוק יהיה ביניכם <ובינו> וביניו כאלפים אמה במדה אל תקרבו אליו למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום: ס

  4. Avšak daleko bude mezi vámi a mezi ní, jako dva tisíce loktů v míře, nepřiblížíte se k ní, aby jste tak věděli cestu, co po ní půjdete, protože neprošli jste po té cestě včera, předevčírem.“

 5. ויאמר יהושע אל העם התקדשו כי מחר יעשה יקוק בקרבכם נפלאות:

  5. I řekl Jehošua k lidu: „Posvěťte se, protože zítra udělá Hospodin v nitru vašem divy.“

 6. ויאמר יהושע אל הכהנים לאמר שאו את ארון הברית ועברו לפני העם וישאו את ארון הברית וילכו לפני העם: ס

  6. I řekl Jehošua ke kněžím, řka: „Neste, pozdvihněte schránu smlouvy a přejděte před tvářemi lidu,“ i pozdvihli schránu smlouvy a šli před tvářemi lidu.

 7. ויאמר יקוק אל יהושע היום הזה אחל גדלך בעיני כל ישראל אשר ידעון כי כאשר הייתי עם משה אהיה עמך:

  7. I řekl Hospodin k Jehošuovi: „Tímto dnem tě začnu zvětšovat v očích celého Jisraele, tak budou vědět, že jak jsem byl s Mošem, budu s tebou.

 8. ואתה תצוה את הכהנים נשאי ארון הברית לאמר כבאכם עד קצה מי הירדן בירדן תעמדו: פ

  8. A ty přikaž kněžím, nesoucím schránu smlouvy, řka: ‚Když přijdete až k okraji vod Jardenu, v Jardenu budete stát‘.“

 9. ויאמר יהושע אל בני ישראל גשו הנה ושמעו את דברי יקוק אלהיכם:

  9. I řekl Jehošua k synům Jisraele: „Přistupte sem a slyšte slova Hospodina, vašeho Boha.“

 10. ויאמר יהושע בזאת תדעון כי אל חי בקרבכם והורש יוריש מפניכם את הכנעני ואת החתי ואת החוי ואת הפרזי ואת הגרגשי והאמרי והיבוסי:

  10. I řekl Jehošua: „Tímto budete vědět, že je živý Bůh ve vašem nitru a vyhnáním vyžene před vámi Kenaance a Chitejce a Chivejce a Perizejce a Girgašejce a Emorejce a Jevusejce.

 11. הנה ארון הברית אדון כל הארץ עבר לפניכם בירדן:

  11. Hle, schrána smlouvy Pána celé země prochází před vašimi tvářemi v Jardenu.

 12. ועתה קחו לכם שני עשר איש משבטי ישראל איש אחד איש אחד לשבט:

  12. A nyní si vezměte dvanáct mužů z kmenů Jisraele, muže jednoho – muže jednoho za kmen.

 13. והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יקוק אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד:

  13. A bude, když spočinou chodidla nohou kněží, nesoucích schránu Hospodina, Pána celé země, ve vodách Jardenu, vody Jardenu se roztrhnou, vody sestupující shora, a budou stát jako jedna hráz.“

 14. ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם:

  14. I bylo při tažení lidu z jejich stanů, aby přešli Jarden, a kněží a kněží nesoucí schránu smlouvy byli před tvářemi lidu.

 15. וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר:

  15. A když přišli nesoucí schránu až do Jardenu a nohy kněží, nesoucích schránu se ponořily do okraje vod; a Jarden byl plný nad všemi svými břehy po všechny dny žní.

 16. ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד <באדם> מאדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו:

  16. I stály vody sestupující shora, vstaly /jako/ jedna hráz velmi daleko od města Adamu, které je ze strany Cartanu, a sestupující do moře nížinného, do Solného moře se úplně se roztrhly, a lid prošel oproti Jerichu.

 17. ויעמדו הכהנים נשאי הארון ברית יקוק בחרבה בתוך הירדן הכן וכל ישראל עברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבר את הירדן:

  17. I stáli kněží, nesoucí schránu smlouvy Hospodinovy na souši, uprostřed Jardenu připraveni, a celý Jisrael prochází po souši, až co dokončil, celý národ se přemístil přes Jarden.


Tento text připravil/přeložil bava

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.