בס״ד

Masechet gerim
מסכת גרים

מסכת הזאת מדברי חז״ל לא נכללה לתוך הש״ס עצמו והרבה זמן נשארה רק בכתב יד ללא דפוס ולשם כך הכירו בדברים הקדושים האלה רק אנשים מועטים ומשום כך לא היה מי שישגיח על המעתיקים ונמצאו על ידי זה כמה טעויות ועל כן כמו שהדברים בידינו רואים כאן הרבה חידושים הנעלים שלהרבה מהם אין מקור אחר אמנם בהם יש כמה שבושים שבהרבה פעמים אין אנו יודעים אם הוא חידוש נוסף או אם מדובר בשיבוש. משום אי ידיעה על המסכת לא נזכרה הרבה בפוסקים [ובעיקר אצל בעל מגדל העוז] וגם מפרשיה היו מועטים. חוץ מגירסא הנפוצה בדפוסי הש״ס החדשים יש גם נוסחא חדשה והגהות הגרי״ב ומפרשיה הם רב חיד״א זצ״ל שהחזיר את המסכת לאור עולם ובעל נחלת יעקב, בזמן אחרון יצא לאור פירוש גדולי רבנים ימינו מרבי חיים קניבסקי אך הספר אינו לפני. והיות שגם בלעדי כל זה מדובר בהרבה ענינים סתומים לקחתי ללבי לכתוב פירוש גם כן ולתרגמו לשפת פיהם, אמנם זה עבודה רבה ולדחות יותר לא הייתי רוצה כי רבים בקשו ממני דבר בנושא גרות ועל כן חשבתי לכתוב פירוש קצר מאד ובו לברר רק דברים סתומים ונחוצים ביותר וגם מה שנדחדש לי וכל זה ללא ראיות והסברים כדרך הלימוד ואף לא לציין חולקים ואם כל זה שיתן לי ה׳ להצליח וגם לחזור ולחבר עוד פירוש אחד ארוך יותר אמנם גם בזה יהי רצון שיצא תועלת ללומדי דברי חכמינו. ופירוש הזה קראתי בשם הטפת דם ברית.
Tento traktát ze slov našich moudrých není obsažen v samotném Talmudu a po dlouhou dobu zůstal pouze v rukopise bez toho, aniž by byl vytištěn a z tohoto důvodu tato svatá slova poznalo pouze několik málo lidí a z toho důvodu nebyl nikdo, kdo by dohlédl na opisovače a prostřednictvím toho se objevilo několik chyb a proto v těchto slovech, jak jsou v našich rukou, nalézáme mnoho vznešených převratných myšlenek, z nichž pro mnohé není jiný pramen, avšak mezi nimi je přimíšeno několik chyb, z nichž mnohdy nevíme, zdali jde o další převratnou myšlenku nebo zdali se jedná o chybu. Z důvodu neznalosti tohoto traktátu nejsou jeho slova příliš vzpomínána mezi zákoníky (především v knize autora migdal hoouz) a též jeho komentátorů nebylo mnoho. Kromě běžné verze, jež je nyní tištěna spolu s Talmudem, je též tak zvaný Nový text a úpravy Griva, a jeho komentátory jsou rabi Chida, buď vzpomínka spravedlivého požehnána, jenž vrátil tento traktát na světlo světa a autor Nachalas Jaakov. V poslední době vyšel komentář jednoho z největších současných rabínů rabi Chajima Kaňjevského, avšak tuto knihu jsem neviděl. A jelikož též bez toho všeho je zde pojednáváno o hodně těžko pochopitelných věcech, vzal jsem si k srdci napsat komentář a taktéž jej přeložit do pejmiš (češtiny). Avšak jde o práci obrovského rozsahu a nechtěl bych tuto věc odkládat, protože mě mnoho lidí požádalo o materiály týkající se konverze a proto jsem se rozhodl napsat prozatím pouze velmi krátký komentář a v něm vyložit pouze nepochopitelná a nutná místa a též několik mých poznámek a to vše bez uvedení důkazů a vysvětlení, jak je zvykem při učení, a též nenapsat, kdo má jiný názor a při tom všem, ať učiní Bůh mou práci úspěšnou a nechá mne též se k práci vrátit a sepsat ještě jeden delší komentář. Nicméně též při tomto buď vůlí, aby vzešel prospěch těm, kdo se učí slova našich moudrých. A tento komentář jsem nazval jménem Hatafas dam bris.

Tento text připravil/přeložil bava

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.