בס״ד

Givas Šoul 1

ארץ הצבי הנמצאת כעת תחת ידי שלטון תגרמה ירום הודו, מתחלקת לארבעה מחוזות, ולכל אחד מהם שר מיוחד הנקרא פחה [פאשא] היושב בעיר הראשי של המחוז. הערים הראשיות המה ירושלים, שכם, בשן ועכו. ואל ירושלים נשים פנינו, כי כל איש ואיש הבא ארצה ישראל לא ישקוט ולא ינוח עד אשר יראה את עיר הקדושה ירושלים וינשק את עפרה, לכן הרביתי בדברים עליה והגדלתי לכתוב ממנה, למען יכול הקורא לציין נגד פניו ציון וירושלים תבנה ותתכונן במהרה בימינו:

Gazelí země se nyní nalézá pod Otománskou nadvládou, buď povýšena její důstojnost, rozděluje se do čtyř krajů a každý z nich má zvláštního knížete, jenž se nazývá pacha (paša), jenž sídlí v hlavním městě kraje. Hlavní města jsou tyto: Jerošolajim, Šechem, Bošon a Ako. A k Jerušolajimu obrátíme naše tváře, protože každý, jenž přijde do Jisraelské země neutichne a nedopřeje si odpočinku, dokud neuvidí svaté město Jerušolajim a nepolíbí jeho prach, proto jsem prodloužil text o něm a ponejvíce jsem psal o něm, aby si čtenář mohl před sebou představit obrázek Jerušolajimu, ať je postaveno a vybudováno brzy za našich dnů.


פרק א׳
Kapitola 1

כל מחוז עיר הקדש נקראת גם בפי ערביים קדוש, וגם כעת היא עיר גדולה לה׳ ולאנשים, ויושביה רבים 23000 משפחות ומהם 4500 עבריות, מבוא העיר היא מצפון אצל המסלה העולה ליפו, לא רחוק מההר הנקרא בלשון ערבי טשעבל קולוניא, ועתה כאשר באו רבים מאחינו להתיישב בעיר הקדש הגיעה העיר עד ההר הזה, על יד המסלה משמאלה עומדים המושבים, קריתים, אבן פנה, בית יעקב, משכנות ישראל, מזכרת משה, משכנות משה, בית יצחק, ונחלת שבעה, כל המושבות אלו לבד מאבן פנה [היינו המושב קריתים, בית יעקב, משכנות ישראל, מזכרת משה, משכנות משה, בית יצחק ונחלת שבעה] נבנו על ידי אגודות שונות אשר מצאו למו תנאים ואופנים טובים, למען תהיה ביד כל חבר וחבר היכולת להשיג נחלת עולם בעיר הקדש, והוא, כל אגודה ואגודה תכיל מאה משפחות המשלמים לקופת החברה 10 לירא או 1080 פיאסטער מדי שנה, ובכל שנה ושנה הם בונים עשרה בתים ועליהם יפילו גורל וכל הזכה בגורל לו דין קדימה, אך עליו להביא לקופת החברה נוספת על עשרה לירא עוד2/3 שכר דירה עד כלות העשר שנים, ומדמי הנוספת יבנו בית המדרש ותלמוד תורה ושארי דברים הנצרכים, כמו בורות, וגנות לפני הבתים וכדומה. המושב אבן פנה נבנה על ידי נדיבי עמנו ובראשם האדון ישראל דוב פרומקין מוציא לאור ״החבצלת״ והוא רק בעד אחינו הספרדים פליטי בגדד וטוניס, והכסף לבתים האלה נדבו אחינו מארץ אשכנז, צרפת ובריטאניע. המושב בית יעקב נתייסד זה עשר שנים וכל חברי האגודה מצאו להם משכנות וגם בית המדרש מפואר. המושב משכנות ישראל, גם הוא כבר נגמר, ולו גן גדול ובית הכנסת מפואר גם ישנם בתים רבים להספרדים הנזכרים. המושב מזכרת משה, הנקרא על שם השר הנדיב משה מאנטיפיורי זצ״ל, ועומדת בו מצבה של שיש לזכרון השר. על ידו עומד המושב משכנות משה, ועל ידו המושב בית יצחק, ועל ידו המושב נחלת שבעה. בין המושבים משכנות ישראל ומזכרת משה נצבים בית מלונות אשל אברהם, ובית למוד טוב תורה עם מלאכה, לנערים, בין המושבים בית יצחק ונחלת שבעה עומדים בתים רבים אשר לא לבני ישראל המה, ובין הבתים האלה ישנו גן נחמד למראה מעצי שטים ופרחים שונים, לא נמצא כמוהו בכל עיר הקדש, ובאמצע הגן ישנו בית בנוי לתלפיות בתחתיים שניים, ושם יגור הציר מממלכת איטאליען:

מימין המסלה נגד המושב אבן פנה עד נגד המושב משכנות משה עומדים בתים רבים בנוים ברוב הדור, כי שם ישכנו קציני העיר וגם הפחה שר העיר, וגם גנות ופרדסים יסובבו להם, ומנגד למשכנות ישראל נמצא גן מפואר על יד המסלה, ובתוך הגן בית בנוי לתלפיות בשני עליות זה הוא בית החולים [שפיטאל] הנבנה על ידי השר ראטשילד, אשר נדב לטובת אחינו הגרים בעיר הקדש, ונגמר בשנת תרמ״ח. בבית החולים הזה ישנו מאתים מטות ואליו יאספו חולים עניים, ומלבד אלה יבקרוהו בכל יום חולים רבים הבאים לשאול את פי הרופא ולקחת מרקחת מבית הרוקח בחנם, ישלם ד׳ אל הבאראן כפעלו ותהי משכורתו שלמה. לא רחוק מהגן הזה, הוא המושב אוהל דוד הבנוי מאחת האגודות, מהלאה ממושב זה עומד מושב הרוסיים הנקרא בלשונם ״נאווי יערוסאלים״ ולו גדר אבנים על יד המסלה. בהמושב הזה נמצא משכן ציר ממלכת רוסיא ובתים רבים בנוים לתלפיות, אצל המושב הזה עומדים שלשה בתי מלון, בנוים לתלפיות, ומגיעים עד המסלה ההולכת אצל חומת העיר עד שער שכם. ומצפון למסלה עומד בית חולים לנוצרים צרפתים, גם בית אבנים אכסניה בת ארבע קומות, וגן נחמד למראה מסביב לה, למטה מזה נגד שער שכם נמצאים בתים רבים משכנות בעד אחינו, הבתים האלה נקראים על שם האיש רבי ניסן באק, כי הוא היה הראשון אשר החל לבנות במקום הזה, פה נמצא גם בית המדרש גם בית רחיים. אחר הבתים האלה על יד המסלה העולה לעיר שכם עומדים בתים רבים אשר קנו אחינו גרי ווארשוי בשנת תרמ״ו בעד עניי ישראל בירושלים. למזרח הבתים האלה נמצאים קברי כלבא שבוע ונקדימון בן גוריון אשר היה מעשירי ירושלים בזמן חורבן בית שני כמובא במסכת גיטין נ״ז ומדרש איכה, וגם ביוסיפון מובא מקברים האלה, וזה יותר משלשים שנה מצאם אנגליא, את עצמות כלבא שבוע מצאו בארון מכסף מזוקק, ויקחו את הארון למדינתם וישימוהו בבית אוצרות, ואת עצמות המת קברו במערת הקבר, המערה כולה נחצבה מאבן אחת, ולפני המערה נמצא חצר קטן אשר גם הוא נחצב מהאבן הזאת, ותשעה מעלות לירידה נמצא שמה, אורך המעלה 3 מעטער ורחבה ,1/3 מדה אחת לכל המעלות, בכותל החצר המזרחי ישנו מקוה מים אשר על פי הקבלה טבלו בה צדיקים הנזכרים, בכותל הצפוני נמצא שער לחצר אחר אשר תבניתו כתבנית הראשון אך גדול ממנו מעט, רצפת החצרים גם כן מאבן אחת המה, למערב חצר השני חרות בכותל תמונת אשכול ענבים, גם פתח המערה בכותל זה, והמערה גדולה עד מאד ונסתרת מקוי השמש, ובה מקום מנוחת צדיקים הנזכרים, ומערות רבות נמצאים בתוכה, ולצפון מקום זה, היא קבורת שמעון הצדיק אשר שמש בכהונה גדולה בבית שני. ועל קברו בית קטן נחצב מאבן אחת וכיפה קטנה עליו, ורבים מאחינו ילכו תמיד להתפלל על קברו.

למערבו, נמצאו בתים רבים ברוב הדר עד מקום הנקרא נאווי יערוסאלים, עם גנות ופרדסים, וגם בית מפואר למאד עם כרם נחמד הסביב לו, לא נמצא כמוהו ביופי כמעט בכל העיר, ובה מקום דירה להאדון פרוטינגר, ואחרי הבית הזאת נמצא המקום הנקרא תפארת ירושלים, אשר נבנתה מזמן לא כביר מאגודה אחת, רחוק מעט ממנו נמצא מקום הנקרא מאה שערים, אשר אחינו החלו לבנות במקום זה בשנת תר״ך, וכעת נמצאו שמה 400 משפחות מאחינו, משטר הבתים במקום הזה כמו חצר גדול יסובבו בתים החיצונות את הפנימות, גם נמצא שמה בית תלמוד תורה, ואויר צח מרחפת לפני הבתים האלה, כי על הר קטן עומדים, וגם נמצאים שמה בתי מסחר. למטה ממקום זה, המקום הנקרא בית ישראל, הנבנה מאגודה הנ״ל, אבל עוד לא נגמרה, כי רק תשעה שנים המה מיום אשר התחילו לבנות, ושם בית הכנסת מפואר, גם ברכות המים ובית מרחץ עשו למו החברה הזאת. למערב מאה שערים נמצאו בתים בנוים ברוב הדר אשר בנה אותם הגביר רבי משה וויטענבערג היושב בעיר הקדש ונקראים על שמו, ועוד בתים בנוים לתלפיות נמצאים בין המושבות האלה אשר לא לבני ישראל המה, וקצרתי. עד פה הבאתי בתי העיר העומדים מחוץ לחומה לצפונה:

Celý kraj svatého města se též mezi Araby nazývá svatým, a též nyní je to veliké město před Hospodinem a pro lidi, a má mnoho obyvatel, 23 000 rodin a z nich 4500 židovských. Vstup do města je ze severu u stezky vedoucí do Jafo, nedaleko od hory, nezývající se mezi Araby Čebl kolonyja, a nyní, když přišlo mnoho z našich bratří, aby se usadili ve svatém městě, tak město došlo až k této hoře. Vedle stezky po levé straně stojí sídliště Kirjatajim, Even Pino, Bejs Jaakov, Miškenous Jisroel, Mazkeres Moše, Miškenous Moše, Bejs Jicchok a Nachalas šivo, všechna tato sídliště kromě Even pino (tedy sídliště Kirjatajim, Bejs Jaakov, Miškenous Jisroel, Mazkeres Moše, Miškenous Moše, Bejs Jicchok a Nachalas šivo) byla postavena prostřednictvím různých spolků, které si ustanovily dobré podmínky a způsoby, aby bylo možností každého člena získat věčné vlastnictví ve svaté zemi, a to, že každý spolek sestává ze sta rodin, jež platí do pokladny společnosti 10 lir nebo 1080 piastrů každým rokem, a každý rok staví deset domů a o ně losují a každému, kdo při losování vyhraje je dáno přednostní právo, on však ještě musí odvést do pokladny další společnosti k deseti lirám ještě 2/3 pronájmu bytu po dobu deseti let, a z těchto dalších peněz staví studovny a Talmud Touro a ostatní potřebné věci jako studny a zahrádky před domy a tak podobně. Sídliště Even pino bylo postaveno prostřednictvím dobrodinců našeho národa a v jejich čele panem Jisroelem Dovem Frumkinem, jenž je vydavatelem „Chavaceles“, a to je pouze pro naše sfaradské bratry, utečence z Bagdádu a Tunysu, a peníze na tyto domy věnovali naši bratři ze země Aškenaz /Německo/, Francie a Británie. Sídliště Bejs Jaakov bylo založeno již před deseti lety a všichni členové společnosti nalezli přístřeší a též přepychovou studovnu. Sídliště Miškenous Jisroel bylo již též dokončeno a má velikou zahradu a přepychovou synagogu a též tam mají mnohé domy zmínění sfaradym. Sídliště Mazkeres Moše se nazývá podle dobročinného ministra Moše Montyfjoriho, buď vzpomínka spravedlivého požehnána, a stojí v něm mramorový památník na ministrovu připomínku. Vedle něj se rozprostírá sídliště Miškenous Moše a vedle něj sídliště Bejs Jicchok a vedle něj sídliště Nachalas Šivo. Mezi sídlišti Miškenous Jisroel a Mazkeres Moše stojí hotel Ešel Avrohom a dobrá škola, kde se učí Tóra spolu s řemeslem pro mladé. Mezi sídlišti Bejs Jicchok a Nachalas Šivo stojí mnoho domů, které nepatří synům Jisroele a mezi těmito domy je zahrada, příjemná na pohled, z akátů a různých květin a jako ona se nenalézá v celém svatém městě. A uprostřed zahrady je dům přepychově vystavěný se spodními a horními patry a tam bydlí velvyslanec Italského království. Po pravé straně stezky oproti sídlišti Even Pino, až oproti sídlišti Miškenous Moše, stojí mnohé domy vybudované s velikou okrasou, protože tam sídlí důstojníci města a též městský paša, a též zahrady a sady je obklopují, a oproti Miškenous Jisroel se nalézá přepychová zahrada u cesty a v zahradě je přepychově vybudovaný dům se dvěma patry, což je nemocnice (špitál), postavený baronem Rothschildem, a byl dokončen roku 5648. V této nemocnici je dvě stě lůžek a shromažďují se tam chudí nemocní, a kromě nich ji navštěvuje denně mnoho nemocných, kteří přicházejí aby se mohli dotazovat lékaře a aby si vzali si z lékárny zadarmo léky, Hospodin ať baronovi zaplatí podle jeho skutků a buď jeho mzda plná. Nedaleko od této zahrady je sídliště Ouhel Dovid, postavený jednou ze společností, dále za tímto sídlištěm je ruské sídliště, jež se v jejich jazyce nazývá Nový Jerusolim a má kamennou zeď okolo stezky. V tomto sídlišti se nalézá příbytek vyslance Ruského království a mnoho přepychových domů, u tohoto sídliště stojí tři hotely, přepychově vystavěné, a sahají až ke stezce, jež se táhne k hradbám města, až k bráně Šechem. A severně od stezky stojí nemocnice francouzských křesťanů, též kamenný dům – hostinec, mající čtyři patra, a zahrada milá na pohled je okolo něj. Dole pod tím oproti bráně Šechem se nalézá mnoho domů, jež jsou příbytky našich bratří. Tyto domy se nazývají po jménu muže rabi Nysana Beka, protože on byl prvním, kdo začal stavět na tomto místě. Zde se nachází studovna a též mlýn. Za těmito domy vedle stezky vedoucí do města Šechem stojí mnoho domů, které koupili naši bratři žijící ve Waršavě roku 5646 pro chudé Jisroele v Jerošolajimu. Východně od těchto domů se nalézají hroby Kalva Savuy a Nakdymouna ben Gourjouna, kteří patřili mezi boháče Jerušolajimu v době zboření druhého chrámu, jak je uvedeno v traktátu Gityn 57 a v midraši Ejcho a též v kronice Jousifun jsou tyto hroby zmíněny. A je to již více než třicet let, co je našel Angličan, kosti Kalvy Savuy byly nalezeny v rakvi z čistého stříbra, a vzali rakev do své země a uložili do svých sbírek a kosti zemřelého pohřbili v jeskynní hrobce. Celá jeskyně je vytesána z jednoho kamene a před jeskyní bylo nalezeno malé nádvoří, které též bylo vytesáno z jednoho kamene a devět schodů se tam nachází při sestupu, délka schodu je tři metry a šířka 1/3, všechny schody mají stejnou míru. U východní zdi nádvoří je očistná lázeň, v níž se podle tradice ponořovali oni vzpomenutí spravedliví. V severní bráně se nachází brána na jiné nádvoří, jež má podobu jako ono první, je však trochu větší. Podlahy oněch nádvoří jsou též z jednoho kamene. Na západě druhého nádvoří je vyryt na zdi obraz trsu hroznů, též vchod do jeskyně je v této stěně, a jeskyně je veliká velice a je uschovaná před paprsky slunce, a v ní je místo odpočinku vzpomenutých spravedlivých, a nalézá se v ní mnoho jeskyní, a severně od tohoto místa je hrob Šimeouna hacadyk, který sloužil jako velekněz ve druhém chrámu. A na jeho hrobu je malý dům vytesaný z jednoho kamene a je na něm malá kopule a mnozí z našich bratří tam stále chodí modlit se u jeho hrobu. Od něj na západ se nalézají mnohé domy velice překrásné až k místu nazývajícímu se Nový Jerusalim, se zahradami a sady, a též velmi přepychový dům s milou vinicí okolo něj, a téměř se takový jako je on, co do krásy, nenalezne v celém městě a v něm je místo bydliště pana Protingera. A za tímto domem se nalézá místo, jež se nazývá Tyferes Jerušolajim, jež bylo postaveno nedávno jedním spolkem. Trochu daleko od něj se nalézá místo, jež se jmenuje Meo šeorim, na kterémžto místě začali naši bratří stavět roku 5620 a nyní se tam nachází 400 rodin z našich bratří. Uspořádání domů na tomto místě je jako veliký dvůr, kde vnější domy obklopují ty vnější, též se tam nalézá škola Talmud Touro a čistý vzduch se vznáší před těmito domy, protože stojí na malém kopci, a též se tam nalézají obchody. Směrem dolů od tohoto místa je místo, jež se nazývá Bejs Jisroel, postavené zmíněnou společností, ale ještě nebylo dokončeno, jelikož je to pouze devět let ode dne, kdy začali stavět, a tam je přepychová synagoga, též bazény a lázně si tato společnost udělala. Západně od Meo šeorim se nacházejí domy vybudované se vší okrasou, které postavil ctihodný rabi Witenberg, sídlící ve svatém městě, a nazývají se jeho jménem. A ještě přepychově postavené domy se nalézají mezi těmito sídlišti, která nepatří synům Jisroele, a ukrátil jsem to. Až potud jsem uvedl městské domy, stojící mimo hradby na severu.


Tento text připravil/přeložil bava

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.