בס״ד

Givas Šoul 2

פרק ב׳ – בתי העיר למערב מחוץ לחומה
Kapitola 2 – Městské domy, jež jsou na západě mimo hradby

אצל שער יפו עולה המסלה לעיר חברון וכערך 10 מינוטען רחוק מהשער מתפשט עמק, הוא העמק אשר בו היה הליכת נהר גיחון בימי קדם, ועד היום ניכר מקום מהלכו מחפירות הנשארות בארץ מהליכת המים, וגשר קטן שמה מאבני גזית, ומעבר לגשר נמצאו בתים אשר בנה אותם השר הצדיק משה מאנטיפיורי זצ״ל ונתנם במתנה לאחוזת עולם לאחינו הגרים בתוכם, ואין הרשות בידם למכרם רק לדור בם, הם ובניהם אחריהם עד דור עולם, והבתים עומדים במשטר שורה אחת, והמה לערך 35 בתים, ומאחורי הבתים נמצא גן קטן מעצי זית ואחר הגן נמצאו עשר בתים, וגן מעצי זית סביב להם, גם ישנו להם בית המדרש מפואר, ובו מצבת אבן של שיש לזכרון השר זצ״ל. ומקום מישור נמצא סביב להבתים, וכעת יבנו עליו אחינו העניים בתים של עץ לשבת בהם, וגדר אבני גזית להם העומד על יד המסלה, ואחרי בתים האלה על יד המסלה העולה לעיר הקודש חברון נמצאים עוד בתים רבים בנוים לתלפיות, גם קולוניא להנוצרים מארץ אשכנז אשר יסדו אותה בשנת תרמ״ו עומדת על יד המסלה, ובתיה בנוים ברוב הדר במשטר וסדר, גם גנות ופרדסים סביב לבתיהם אשר לא תשבע עין הרואה מרוב תפארתם, ומישור גדול להם לזרוע תבואות המתפשט עד מקום קבורת רחל אמנו, מבלי היות שמה הר או עמק, גם בתים רבים לאחינו הספרדים עומדים על יד המסלה אך לא נקראו בשמות. למזרחו ולדרומו של העיר לא נמצאו בתים מחוץ לחומה:

U Brány Jafo vystupuje stezka do města Chovron a přibližně deset minut daleko od brány se rozprostírá údolí, to je údolí, v němž tekla řeka Gíchon v dávných dobách a až dodneška je poznat místo kudy tekla, podle vyhloubeného řečiště, jež zůstalo v zemi od proudění vody. A je tam malý most z tesaných kamenů a na druhé straně mostu se nelézají domy, které postavil spravedlivý ministr Moše Montefjori, buď vzpomínka spravedlivého požehnána, a dal je darem do věčného dědictví našim bratřím, jež v nich bydlí, a nesmí je prodat, pouze v nich mohou bydlet, oni a jejich děti po nich, až do věčného pokolení, a domy stojí uspořádané v jedné řadě, a je to okolo 35 domů. A za těmito domy se nalézá malá zahrada z olivových stromů a za zahradou se nalézá deset domů a okolo nich je zahrada olivovníků, též mají překrásnou studovnu a v ní je kamenný mramorový památník, jenž je na památku onoho spravedlivého ministra, buď vzpomínka spravedlivého požehnána. A místo, kde je rovina, se nalézá okolo domů, a nyní na něm postaví naši chudí bratří domy ze dřeva, aby v nich mohli bydlet, a mají zeď z tesaných kamenů, jež stojí na okraji stezky. A za těmito domy, vedle stezky vystupující k svatému městu Chevron, se nachází ještě mnoho domů překrásně postavených. Též kolonie křesťanů z německé země, kterou založili roku 5646 stojí vedle stezky, a její domy jsou postaveny s velikou krásou v rozestavění a pořádku, též zahrady a sady jsou okolo jejich domů, jichž se oko je vidoucí nenasytí pro mnohost jejich nádhery. A mají velikou rovinu, na níž mohou zasívat úrodu a ta se rozprostírá až k místu hrobky naší pramatky Ráchel, aniž by tam byla hora nebo údolí. Též mnohé domy našich sfaradských bratří stojí vedle stezky, avšak nemají žádné jméno. Na východě a na jihu města se nenalézají domy mimo hradby.


Tento text připravil/přeložil bava

Napsat komentář

You must be logged in to post a comment.