בס״ד

שער

ספר

פרקי דרבי אליעזר

והוא אחד מהמדרשים המפורסמים בימי בעלי התוס׳ והרמב״ם והרא״ש, חברו התנא רבי אליעזר בן הורקנוס הנקרא רבי אליעזר הגדול

והוספנו עתה

באור מספיק

בכל המקומות החסרים ביאור ותיקון הגהות לנקות מקמשוני הטעיות שנפלו בו.

הובא לבית הדפוס על ידי השותפים ה״ה הרבני מוהר״ר אהרן מרדכי במהור״ר נתנאל דוד זיסבערג. וגיסו הרבני מהור״ר מאיר יחיאל במהור״ר שלמה לוי האלטער.

ווארשא

בדפוס הרבני מוה׳ נתנאל דוד זיסבערג נ״י

שנת תרל״ד לפ״ק
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.