בס״ד

פרק ו׳

פרק ששי

ברביעי חבר שני מאורות הגדולים לא זה גדול מזה ולא זה גדול מזה ושוין בגבהם ובתארן ובאורן שנאמר [בראשית א׳, ט״ז] ויעש אלקים את שני המאורות וגו׳. נכנס תחרות ביניהם זה אומר לזה אני גדול ממך וזה אומר לזה אני גדול ממך ולא היה שלום ביניהם מה עשה הקב״ה הגדיל את האחד והקטין האחד שנאמר [בראשית א׳, ט״ז] את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים. כל הכוכבים משרתים לשבעה כוכבים של שעות ושמן כל״ש צמח״ן כוכב לבנה שבתאי צדק מאדים חמה נוגה והם משרתים לשבעה ימי השבוע יום ראשון כוכב חמה יום שני צדק לבנה יום שלישי נוגה מאדים יום רביעי שבתאי כוכב יום חמישי חמה צדק יום ששי לבנה נוגה יום שביעי מאדים שבתאי וכולם משרתים לשנים עשר מזלות שהן כנגד שנים עשר חדשים ואלו הן טלה שור תאומים סרטן אריה בתולה מאזנים עקרב קשת גדי דלי דגים ואלו שנבראו במעשה בראשית לנהוג את העולם וכן חקיהן וז׳ שמשין אלו נבראו והסדירן ברקיע השמים. כל המזלות משרתים את ימות חדש החמה וימות חדש החמה שלשים יום עשר שעות ומחצה וכל מזל ומזל משרת את ימות חדש החמה שני ימים ומחצה שני מזלות לחמשה ימים. השר המתחיל בראש חדש חמה הוא השר המשלים בסוף חדש החמה הוא הפותח והוא הסוגר. מחזור גדול של חמה שמונה ועשרים שנה ושבעה מחזורים הקטנים יש בו מארבע ארבע שנים. חשבון ימות החמה שס״ה ימים ורביע יום. תקופת שנת החמה ארבע מתשעים ואחד יום ושבע שעות ומחצה. ראשי מחזורות של תקופה דב״ז הגא״ו. בין מחזור למחזור ה׳ ימים ו׳ שעות. תקופות של מחזור הקטן ארבע בכל שנה וכלן מתשעים ואחד יום וז׳ שעות ומחצה יש מהן מתשעים ושנים. שנה הראשונה של מחזור א״ג [א״א =מחזור א׳ שעה א׳] שנה שנית ב״ב [ב״ב =מחזור ב׳ שעה ב׳] שנה השלישית ג״א [ג״א =מחזור ג׳ שעה א׳] שנה הרביעית ד״ד [ד״ו= מחזור ד׳ שעה ו׳]. ארבעה ראשי תקופה לארבעה ראשי חדשים של ניסן נכנסת תחלת הלילה וחצי הלילה תחלת היום וחצי היום ושאר כל ימים התקופות ז״ח [אז״ח= יום א׳ ז׳ שעות וחצי] גי״ח [גי״ח= יום ג׳ שעה י׳ וחצי] א״ח טר״ח [טד״ח= ט׳ שעות יום ד׳ וחצי]. תקופה הראשונה של ניסן נכנסת בראש בשעת שבתאי תקופת תמוז נכנס בחציה של שתבאי תקופה הראשונה של תשרי נכנסת בראש שעות צדק תקופת טבת נכנסת בחציו של צדק ושאר כל התקופות נכנסין בראשן של שעות ובחציין של שעות. מחזור ראשון נכנס בראש שעות שבתאי ושמן שצ״ם חנכ״ל. מחזור השני נכנס בשעה שלפניו בראש שעות צדק. מחזור השלישי נכנס בראש שעות מאדים. מחזור הרביעי נכנס בראש שעות חמה. מחזור החמישי נכנס בראש שעות נוגה. מחזור הששי נכנס בראש שעות לבנה. בסוף שבעה שעות בסוף שבעה מחזורות בסוף ששים וה׳ ימים של מחזור הגדול של שמנה ועשרים שנה חוזר לתחלת ליל רביעי בשעת שבתאי בשעה שנברא. ובשלש מאות וששים וששה מעלות החמה עולה ויורדת קפ״ג עולה ברוח מזרח וקפ״ג יורד ברוח מערב כנגד ימות שנות החמה. ובשלש מאות וששים וששה חלונות החמה יוצא ונכנס במזרח צ״א יום בקרן דרומית צ״א יום בקרן צפונית וחלון אחד באמצע ושמו חלון נוגה. בתקופת תשרי מתחיל מחלון נוגה והולך וסובב לקרן דרומית חלון אחר חלון עד שהוא מגיע לחלון שבתאי. בתקופת טבת מתחיל מחלון שבתאי והולך וסובב וחוזר לאחוריו חלון אחר חלון עד שהוא מגיע לחלון תעלומה שבו האור יוצא שנאמר [איוב כ״ח, י״א] ותעלומה יוצא אור. בתקופת ניסן מתחיל מחלון תעלומה שבו האור יוצא והולך אל קרן צפונית חלון אחר חלון עד שהוא מגיע לחלון נעמן. בתקופת תמוז מתחיל מחלון נעמן והולך וסובב וחוזר לאחוריו חלון אחר חלון עד שהוא מגיע לחלון חדר שבו רוח סופה יוצא שנאמא [איוב ל״ז, ט׳] מן החדר תבוא סופה וממזרים קרה. באלו שבמזרח הוא יוצא כנגדו במערב הוא נכנס והשכינה לעולם במערב. ונכנס ומשתחוה לפני הקב״ה ואומר לפניו רבון כל העולמים עשיתי ככל אשר צויתני. וחלון א׳ יש באמצע הרקיע ושמו מזרים ואינו יוצא ונכנס בו אלא פעם אחת של מחזור הגדול שבו יוצא ביום שנברא בלילה ובמערב החמה. בתקופת תשרי וטבת הולך וסובב לקרן דרומית ולמימי אוקיאנוס בין קצות השמים לבין קצות הארץ שוקעת שהלילה גדול והדרך גדולה עד שהוא מגיע לחלון שבמזרח שהוא רוצה לצאת בו בלילה במערב החמה בתקופת ניסן ותמוז הולך סובב לקרן צפונית למימי אוקיאנוס שבין קצות השמים לבין קצות הארץ שהלילה קצר והדרך קצרה עד שהוא מגיע לחלונות שבמזרח שהיא רוצה בו לצאת שנאמר [קהלת א׳, ו׳] הולך אל דרום וסובב אל צפון הולך אל דרום בתקופת תשרי ובתקופת טבת וסובב אל צפון בתקופת ניסן ותקופת תמוז סובב סובב ששה חדשים בקרן דרומית וששה חדשים בקרן צפונית ועל סביבותיו שב הרוח לחלון שבמזרח שב הרוח. החמה שלש אותיות של שם כתבים בלבו והמלאכים מנהגים אותו אלו שמנהיגים אותו ביום אין מנהגים אותו בלילה אלו שמנהגים אותו בלילה אין מנהגים אותו ביום וחמה רוכב במרכבה ועולה מעוטר כחתן וישיש כגבור שנאמר [תהלים י״ט, ו׳] והוא כחתן יוצא מחופתו. החמה קרנותיו ופניו המביטות למטה לארץ של אש וקרנותיו ופניו המביטות למעלה של ברד ואלולי הברד שהוא מכבה פניו של אש היה העולם נבער שנאמר [תהלים י״ט, ז׳] ואין נסתר מחמתו. ובחורף הופך את פניו של מטהה למעלה, ואילולי האש שהוא מחמם את הברד לא היה העולם יכול לעמוד מפני הקרה שנאמר [תהלים קמ״ז, י״ז] לפני קרתו מי יעמוד הן קצות דרכיו של חמה:

באור מספיק

פרק ו׳

תחרות. ריבות מלשון (תהלים ל״ז) אל תתחר:

ובג׳ מאות וששים חלונות החמה יוצאת מאה ושמונים ושתים במזרח ומאה ושמונים ושתים במערב וחלון אחד באמצע. כצ״ל וכך הוא בירושלמי ר״ה פרק ב׳. וכתב היפ״מ שם שמה שאמרו שיש שס״ח חלונות לא הבינותי להסכימו עם מה שנתפרסם בעולם מחכמות האצטגנינות בענינים אלו:

לחלון תעלומה. עיין רש״י איוב שם שמביא הפרקי דרבי אליעזר. וכן ת״י שם ומחרכא דתעלומה יפוק נהורא:

והשכינה לעולם במערב. עיין ב״ר כ״ה א׳:
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.