בס״ד

מלאכת מעמר

מלאכת מעמר. ובו ז׳ סעיפים

[א׳] המעמר כיצד אחד המאסף שבלים מאחר הקוצר או שאר מיני אוכלין ואחד דברים שהן מאכל בהמה ואחד עצים להסקה או סממנין לצבוע בהן וכל כיוצא בזה אף על פי שלא קשרן. וכן אם כבר היו מונחים צבורים קטנים וקבצם ועשה מהן עומר גדול וקשרן הרי זה אב מלאכת מעמר וחייב:

[ב׳] במה דברים אמורים בדברים שהן גידולי קרקע ואוספן ממקום גידולתן. ושלא היו מעולם מקובץ באופן שקבצם עתה. אבל אם אינן גידולי קרקע רק שאוספן ממקום הויתן כגון המקבץ את המלח ממשרפות המים אף על פי שלא היה מעולם מקובץ, או גידולי קרקע שאוספן שלא ממקום גידולתן ולא היו מעולם מאוסף, או גידולי קרקע שהיו כבר מאוסף ונתפזרו וחזר ואוספן ממקום גידולתן, או אפילו דברים שאינן גידולי קרקע ושהיו כבר מקובץ ונפזרו וחזר וקבצם ממקום הויתן. בכל אלה נחלקו רבותינו הראשונים ז״ל אם נקרא מעמר או לא. אבל גידולי קרקע שהיו כבר מאוסף ונתפזרו וחזר ואוספן שלא ממקום גידולתן או דברים שאינן גידולי קרקע ואוספן שלא ממקום הויתן אף על פי שלא היו מעולם מקובץ אין זה נקרא מעמר:

[ג׳] אפילו אסף רק שני דברים וקבצם יחד אם יש בשניהם כשיעור הרי זה נקרא מעמר ואם אסף איזה מינים חלוקים שצריך לקיבוצם וקבצם יחד אני מסופק אם נקרא מעמר או לא:

[ד׳] תולדות מעמר המקבץ דבילה ועשה עגולה או שניקב תאנים והכניס החבל בהן עד שנתקבצו ונעשו גוף אחד הרי זה תולדות מעמר וחייב ודוקא באופן שנתבאר בסעיף ב׳ וכל פרטי דינים שישנם באב ישנם גם בהתולדה:

[ה׳] כמה יעמר ויהיה חייב אם לאכילה שיעורו כגרוגרת ואם למאכל בהמה כמלא פי גדי ואם להסקה כדי לבשל כמלא גרוגרת מביצת תרנגולת. ויראה לי שהשיעור הזה הוא בכל הדברים שעכשיו מונחים יחד. ואפילו אם אסף איזה שבלים למקום אחד שכבר מונח שם שבלים מצטרפין המונחים מכבר להשלים השיעור אף שלא עשה בהם שום מעשה ויראה לי עוד שאם עימר פחות מכשיעור אין בו איסור מן התורה ואסור רק מדרבנן ולדעת השאגת אריה אפילו מדרבנן מותר:

[ו׳] ותולדת מעמר מדבריהם. לדעת הפוסקים דאין עימור מן התורה אלא בגידולי קרקע הוא המקבץ דברים שאינן גידולי קרקע כגון ביצים או מלח, לדעת קצת רבותינו הראשונים ז״ל אפילו שלא ממקום הויתן, ולדעת קצת רבותינו ז״ל דוקא ממקום הויתן מפני שנראה כמעמר. ובשל סופרים הלך אחר המיקל ואין איסור שלא בגידולי קרקע שלא ממקום הויתן:

[ז׳] וכן מי שנתפזרו לו פירות בחצר מלקט על יד על יד ואוכל אבל לא יתן לא לתוך הסל ולא לתוך הקופה כדרך שהוא עושה בחול:
אין פרושים.

לפרש

כדי לפרש צריך להתחבר.